Roganytt

Ble stoppet av politiet i kontroll – må betale 200.000 kroner i bot

Politiet stoppet mann som var ute og kjørte.

Den 50 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

15. september i fjor, omkring klokken 10.30, kjørte han bil på Storhaug i Stavanger til tross for at han var påvirket av narkotika.

En blodprøve tatt av ham klokken 11.03 samme dag viste at han kjørt mens han var påvirket av amfetamin og narkotiske tabletter tilsvarende en promille på over 0,5.

Retten fant det bevist at 50-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han i alle fall har handlet uaktsomt.

«Kjøring i ruspåvirket tilstand skaper en stor risiko for trafikkulykker. Både allmenn- og individualpreventive hensyn tilsier at straffen bør være følbar. Sterke likhetshensyn gjør seg også gjeldende i utmålingen av straffene på dette området», heter det i dommen.

Retten viste til at det ikke er opplyst om spesielle skjerpende omstendigheter ved siktedes kjøring den aktuelle dagen.

«Kjøring i påvirket tilstand er imidlertid i seg selv risikofylt og siktede har ved kjøringen utsatt både seg selv og medtrafikanter for en uakseptabel risiko for alvorlig personskade», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

I formildende retning la retten vekt på mannens uforbeholdne tilståelse og at saken har hatt lang liggetid hos politiet.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 14 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

50-åringen har hatt betydelige inntekter de siste årene. Med bakgrunn i opplysninger han kom med i retten, kom retten til at den etter en skjønnsmessig helhetsvurdering der både evneprinsippet og forholdsmessighetsprinsippet er hensyntatt, skulle dømme ham til å betale en bot på 200.000 kroner.

I tillegg mistet han førerretten i 12 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.