Roganytt

Kjørte i pillerus

Ble stoppet av politiet i kontroll.

Foto: Tore Bruland

Den 62 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun tidligere i sommer møtte i Stavanger tinghus.

8. mars i år, omkring klokken 13.40, ble hun stoppet av politiet i Hillevåg etter at hun hadde kjørt bil mens hun var påvirket av narkotiske tabletter.

En blodprøve tatt av henne klokken 14.17 samme dag viste en ruskonsentrasjon tilsvarende over 1,2 i promille.

«Det skal av allmennpreventive grunner reageres strengt i det slik kjøring utsetter andre trafikanter for betydelig risiko for skade. Det foreligger ingen opplysninger i saken om kjøringen i dette tilfelle, men kjøringen fant sted på et tidspunkt og på steder hvor det normalt ferdes mange andre trafikanter, også myke trafikanter. Det foreligger etter rettens syn ikke formildende momenter i saken, ut over den prosessøkonomiske rabatt en tilståelsesdom tilsier. I straffeskjerpende retning vektlegges at siktede ikke innehadde førerkort da kjøringen fant sted», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til fengsel i 18 dager som foreslått av påtalemyndigheten.

Hun ble også dømt til å betale en bot på 54.000 kroner.

«Det følger av tapsforskriften § 3–2 andre punkt siste setning at tapstiden ved promille over 1,2 skal fastsettes til minst 2 år. Retten er, som påtalemyndigheten, kommet til at sperrefristen fastsettes til 2 år og 2 måneder, sett hen til beskrivelsen av hvordan siktede framsto for patruljen», skriver Stavanger tinghus i dommen.