Roganytt

Tatt for fart – mistet førerkortet

Ble stoppet av politiet som hadde fartskontroll.

Kjøringen fant sted 29. juni i år, omkring klokken 15.43, i Sandnes. Her ble farten hans målt til 76 kilometer i timen i 50-sone. I utgangspunktet fikk 34-åringen et forelegg for kjøring. Dette har han ikke vedtatt. Da saken nylig var oppe i Sandnes tinghus kom han likevel med en uforbeholden tilståelse.

Retten var ikke i tvil om at 34 har forholdt seg som beskrevet med vilje. Og med bakgrunn i hans forklaring la retten også til grunn at han forsettlig overtrådte fartsgrensen på stedet, men var uaktsom med hensyn til hvor stor overskridelsen faktisk var.

«Siktede – som ikke er ilagt straff for trafikkforseelser tidligere – dømmes nå for å ha kjørt med en hastighet av 76 km/t i en 50-sone. Forelegget var opprinnelig satt til 11.500 kroner, subsidiært fengsel i 11 dager. I forelegget varslet også påtalemyndigheten at de ville nedlegge påstand om bot på 13.800 kroner, subsidiært fengsel i 13 dager dersom forelegget ikke vedtas. Årsaken til forhøyningen er at det er innregnet en strafferabatt for den prosessøkonomiske gevinsten et vedtatt forelegg gir sammenlignet med rettslig pådømmelse», heter det i dommen.

Etter en samlet vurdering kom retten til at han skulle dømmes til å betale en bot på 12.500 kroner.

Retten viste også til at strekningen der 34-åringen hadde kjørt for fort var i et tettbygd område, og at kjøreatferden utgjorde dermed en uakseptabel risiko for trafikksikkerheten på stedet.

Dermed kom retten til at han også skulle miste førerretten i tre måneder.