Roganytt

Bilfirma slått konkurs av Skatteetaten

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Foto: Tore Bruland

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Westland Classic AS ble slått konkurs.

Firmaet har holdt til på Sola og har drevet med biler.

Bakgrunnen for det var et krav på 406.004 kroner i skyldige avgifter med mer.

«Skyldneren erkjente ikke i rettsmøtet å skylde saksøkeren noe. Han mener tvert imot at staten skylder han. Skyldneren opplyste at hans eiendeler vesentlig består i biler som han har kjøpt gjennom et langt liv. Han har mange biler. Alle bilene er 30 år gamle og derfor avgiftsfrie. Det er disse han selger nå – i tillegg til at han har hjulpet tre personer med å importere biler fra USA», heter det i kjennelsen fra Sør-Rogaland tingrett, avdeling Stavanger tinghus.

Westland Classic AS erkjente ikke å være insolvent og motsatte seg at det ble åpnet konkurs. Firmaet ba også om utsettelse i en uke, noe Skatteetaten motsatte seg.

«Når det gjelder begjæringen om utsettelse, viser retten til at den skyldige avgiften hovedsakelig er fastsatt ved skjønn og ser ut til å relatere seg til de importerte bilene, som ikke er unntatt avgift. Det ble oppgitt at skyldneren har sendt inn korrigerte oppgaver, som har ført til noe reduksjon i beløpene. Utover det har skyldneren ikke sendt inn noen skriftlig klage. Retten mener at han har hatt god tid til å gjøre det. Han opplyste at han har hatt kontakt med sin regnskapsfører. Retten har fått framlagt vedtakene, og kan heller ikke se at det er kommet fram opplysninger i rettsmøtet som tilsier at skyldneren bør gis utsettelse. Begjæringen om utsettelse tas derfor ikke til følge», heter det i kjennelsen.

Retten la til grunn at saksøkeren har et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

«Det er ikke grunn til å anta at skyldneren likevel er solvent og kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 63 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Lars Kåre Pedersen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 7. september