Roganytt

Jobbet i butikk og valgte å svindle Nav

Sørget for at hun fikk utbetalt penger hun ikke hadde krav på.

Politibil utenfor Stavanger tinghus.

Den 32 år gamle kvinnen erkjente ikke straffskyld da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

Ifølge tiltalen jobbet hun i perioden fra 2. juli 2018 til 22. september 2019 i en butikk og en annen bedrift.

På meldekortene hun sendte til Nav oppga hun at hun hadde jobbet 259,5 timer til tross for at hun hadde jobbet 773 timer på de to arbeidsplassene. På denne måten fikk hun utbetalt 110.045 kroner som hun ikke hadde krav på.

«Tiltalte har forklart seg om at hun ikke forsto hvorledes hun skulle forholde seg ved utfylling av meldekort, at hun ikke fikk opplæring og at hun ikke forsto sammenhengen mellom utfylling av meldekort og utbetalingen til egen konto fra NAV. Hun reagerte etter det opplyste ikke på størrelsen på utbetalingene fra NAV. Hun har forklart seg om vansker med tall og konsentrasjon og at hun ikke følte hun kunne be om hjelp. Retten fester ikke lit til forklaringen fra tiltalte hva gjelder at hun verken forsto hvorfor eller hvorledes hun skulle fylle ut meldekortene med reelt antall arbeidstimer, ei heller sammenhengen mellom innmeldte timer og utbetaling til egen konto. Retten fester heller ikke lit til at hun ikke merket eller forsto at hun fikk utbetalinger som oversteg det hun hadde krav på i den aktuelle periode. Retten viser for vurderingen til at tiltaltes rettslige forklaring hva gjelder den løpende utfylling av meldekortene, framsto noe konstruert, inkonsekvent og usammenhengende», heter det i dommen.

Retten fant det bevist at kvinnen konsekvent hadde underrapportert reell arbeidstid, bevisst oppga uriktig timeantall i vinnings hensikt og at hun har handlet forsettlig.

Straffen ble 30 timers samfunnsstraff og hun må også betale 1500 kroner i saksomkostninger.