Roganytt

Mann ble slått konkurs av Skatteetaten

Gjorde ikke opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at et såkalt NUF ble slått konkurs. Dette har blitt drevet 37 år gammel mann. Bakgrunnen for det var et krav på 589.865 kroner. Av dette utgjør 384.142 kroner skyldig moms, mens 134.749 kroner er relatert til skattekrav. I tillegg har Statens innkrevingssentral et krav på 70.974 kroner mot mannen.

Mannen har drevet et malerfirma i Stavanger og har flyttet til Litauen. Han møtte derfor ikke til rettsmøtet i Stavanger tinghus.

«Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Det er forsøkt avholdt utleggsforretning 1. september 2021, men intet til utlegg. Det er også sendt varsel om konkurs, uten at dette har medført noen reaksjon fra saksøkte. Vilkårene etter konkursloven § 60, if. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Fredrik Bie er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 9. mars.