Roganytt

Jobbet i oljå, svindlet NAV

Sørget for at han fikk dagpenger som han ikke hadde krav på.

Bildet viser en person som står foran en bygning med Nav-skilt.

Den 47 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da saken nylig var oppe i Sør-Rogaland tingrett.

I perioden fra 31. mai 2017 til 8. april 2018 sendte han meldekort til Nav. Der opplyste han at han jobbet 344,5 timer for to selskap i oljebransjen, mens han i realiteten jobbet 757,5 timer. Dette gjorde at han fikk utbetalt 87.210 kroner i dagpenger som han ikke hadde krav på.

Retten la til grunn at mannen ble i 2016 oppsagt fra sin jobb i oljebransjen. På dette tidspunktet hadde han arbeidet i over 20 år, og hadde aldri vært i kontakt med NAV tidligere. I perioden etter oppsigelsen og fram til april 2018 arbeidet han sporadisk via bemanningsbyrå. Han hadde ingen faste oppdrag, men ble tilkalt til oppdrag på kort varsel. I perioden som tiltalen gjelder hadde han oppdrag hos de to arbeidsgiverne.

«I forhold til at tiltaltes innmeldte arbeidstimer til NAV ikke samsvarer med det timetallet som arbeidsgiver har rapport til NAV, har tiltalte forklart at det «kan ha gått i ball», «har gått i surr», «har skjedd glipp», men at han har fylt ut etter beste evne. Videre har tiltalte forklart at arbeidstimer i meldekortene ble innsendt for én uke bakover og én uke framover, slik at tiltalte ikke kunne vite eksakt timetall for perioden én uke framover. Det ble imidlertid dokumentert ved gjennomgangen av innsendte meldekort at tiltalte leverte disse den siste eller neste siste dagen i 14 dagers perioden», heter det i dommen.

Retten viste til at 47-åringen er en ressurssterk mann som har arbeidet i oljebransjen i 20 år.

«Tiltaltes forklaring framstår for retten som oppkonstruert og tilpasset bevisene i saken, og retten fester ikke lit til denne», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes for trygdebedrageri og for å ha gitt uriktig forklaring til offentlig myndighet.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at saken var blitt noe gammel. Straffen ble 30 dager fengsel som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Han ble også dømt til å betale 4000 kroner i saksomkostninger.