Roganytt

Jobbet på sykehuset og svindlet NAV

Kvinne sørget for at hun fikk penger hun ikke hadde krav på.

Foto: Tore Bruland

Kvinnen i 30-årene kom med en uforbeholden tilståelse da saken var oppe i Stavanger tinghus.

I perioden 6. februar 2018 til 31. mars 2019 sendte hun meldekort der hun oppga at hun jobbet 145,5 timer til tross for at hun faktisk hadde arbeidet/mottatt lønn fra arbeidsgiveren Stavanger universitetssjukehus for 1036 timer i perioden. På denne måten fikk hun utbetalt 121.126 kroner i dagpenger som hun ikke hadde krav på.

Sør-Rogaland tingrett kom til at kvinnen har handlet forsettlig og at både de subjektive og de objektive vilkår for straff er oppfylt.

«I skjerpende retning kommer at tiltalte tidligere urettmessig har mottatt dagpenger. Det ble gitt påtaleunnlatelse for forholdet. I vår sak kommer det inn som et skjerpende element», heter det i dommen.

Samtidig kom retten til at den skulle legge vekt på kvinnens uforbeholdne tilståelse, og ikke minst at saken var blitt gammel.

«Den samlede saksbehandlingstiden hos NAV, politiet og påtalemyndigheten er lang. NAV fattet vedtak i saken 25. april 2019. Den totale liggetiden er på 22 måneder. Det foreligger et klart brudd på EMK artikkel 6 nr. 1», heter det i dommen.

Dermed ble hun dømt til 30 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager.