Roganytt

Hyttefirma ble slått konkurs av Skatteetaten

Gjorde ikke opp gjelden.

Foto: Tore Bruland

Det var Skatteetaten som begjærte at en 55 år gammel mann fra Sandnes ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 150.812 kroner i skyldig moms.

55-åringen har drevet et enkeltpersonforetak der han drevet med bygging av hytter og møtte ikke til rettsmøtet i Sandnes tinghus.

«Skyldneren har ikke møtt i dagens rettsmøte. Som det framgår i rettsboken har det ikke vært mulig å forkynne konkursbegjæringen og innkallingen til dagens rettsmøte. Retten konstaterer at saksøkte ikke er tilgjengelig på forretningsadressen, og at han også synes å ha fraflyttet den folkeregistrerte adressen. Det foreligger ikke opplysninger om ny adresse, retten får heller ikke tak i skyldner gjennom telefon eller regnskapsfører. Etter rettens vurdering er vilkårene for å behandle konkursbegjæringen uten lovlig forkynnelse til stede, jf. konkursloven § 70 tredje avsnitt siste setning», heter det i kjennelsen.

Retten kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkerens framstilling var uriktig. Retten viste også til at det er holdt utleggsforretning mot skyldneren uten at det var mulig å oppnå betryggende sikkerhet for kravet.

«Saksøkeren har dermed et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det foreligger presumsjon for insolvens, og det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige», heter det i kjennelsen.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Håkon Halvorsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 29. november.