Roganytt

Transportfirma slått konkurs av Skatteetaten

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Skatteetaten Skatteinnkreving har begjært boet til Pd Transport AS ble tatt under rettens behandlingsrom konkursbo.

Bakgrunnen for det var et krav på 195.848 kroner som har sin bakgrunn i skatte- og avgiftskrav. Avgiftskravet beløper seg til 69.789 kroner og stammer fra gebyrer knyttet til manglende moms-melding, skattefastsetting og gebyrer for utleggsbegjæringer. Skattekravet beløper seg til kr 126. 059 kroner som stammer fra ubetalt arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk.

Pd Transport AS har holdt til i Stavanger og ingen fra firmaet møtte i rettsmøtet som ble holdt i Stavanger tinghus. Ifølge kjennelsen er det ikke opplysninger om gyldig fravær.

«Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens  framstilling  er uriktig,  og den  legges  til grunn. Det foreligger  en presumsjon  for insolvens  ved at det ved utleggsforretning  av 25. august 202I ikke kunne  oppnås  dekning for saksøkerens  krav,  jf. konkursloven  $ 62. Saksøkeren  har et forfalt krav  mot skyldneren  som  det ikke er stilt betryggende  sikkerhet  for. Det er ikke grunn til å anta  at skyldneren  kan gjøre  opp  sin gjeld med egne  inntekter eller eiendeler,  eller at betalingsproblemene er midlertidige. Pd Transport  AS  er insolvent  i medhold av konkursloven  $ 61. Vilkårene  for ta boet under konkursbehandling etter  konkursloven  $ 60 er til stede og konkursbegjæringen tas dermed til følge», heter det i kjennelsen.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 29. november.