Roganytt

Kvinne fengslet for vold og skadeverk mot naboene

Sør-Rogaland tingrett kom til at en 48 år gammel kvinne skulle varetektsfengsles i fire uker.

Stavanger tingrett

Den 48 år gamle kvinnen ble pågrepet onsdag og framstilt for varetektsfengsling i Stavanger tinghus torsdag. Der ba politiet om at hun skulle varetektsfengsles i fire uker.

Retten kom til at kvinnen med skjellig grunn kan mistenkes for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder, nemlig for voldslovbrudd og skadeverk.

Blant annet viste retten til at hun er siktet for kroppsskade mot en mann og at 48-åringen har erkjent dette. Retten viste også til at hun har erkjente kroppskrenkelse mot fornærmedes ektefelle, selv om siktede har en annen versjon av det forutgående hendelsesforløpet enn det som framgår av anmeldelsen.

«Når siktedes handlinger og bevisene ses i sammenheng, anser retten det ikke som sannsynlig at kroppskrenkelsen er straffri på grunn av forutgående provokasjon fra fornærmede», heter det i kjennelsen.

Skadeverk

48-åringen er også siktet for skadeverk mot ekteparet.

«Når det gjelder skadeverkene i post viser retten til at siktede i rettsmøtet erkjente å ha tatt lim på garasjeport og diverse gjenstander inne i garasjen som disponeres av familien. Erkjennelsen kom imidlertid først etter at hun fikk se video hvor handlingene framgår», heter det i kjennelsen.

Retten kom også til at det var sannsynlighetsovervekt for at det var kvinnen som hadde utført skadeverk på en elbillader ved bruk av lim.

«Siktedes handlinger har sammenheng med et anstrengt naboforhold som har vedvart i godt over ett år. Ut fra siktelsen framstår det likevel som tydelig at det i senere tid har skjedd en endring i hvordan siktede forholder seg til konflikten. Det dreier seg om flere straffbare handlinger begått i løpet av kort tid», heter det i kjennelsen.

Retten kom til at det var gjentakelsesfare og at det er sterk sannsynlighetsovervekt for at siktede vil begå straffbare handlinger overfor de fornærmede om hun løslates.

Dermed kom retten til at hun skulle varetektsfengsles i fire uker.