Roganytt

Håndverkerfirma ble slått konkurs av Skatteetaten

Gjorde ikke opp gjelden.

Foto: Tore Bruland

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Dyroy Vedlikehold Lmt ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et samlet krav på 201.195 kroner i skyldig skatt, avgifter og renter.

«Gjelden er etter det opplyste pådratt av selskapets norske filial Dyrøy Vedlikehold NUF v/ styreleder som er registrert i Foretaksregisteret med hovedforretningssted i Bryne. Filialen har etter det opplyste drevet virksomhet rettet mot det norske markedet. Sør-Rogaland tingrett er dermed korrekt verneting, jf. konkursloven § 146», heter det i kjennelsen.

Ingen fra Dyrøy Vedlikehold møtte i rettsmøtet i Sandnes tinghus. Retten viste at innkallingen til rettsmøtet og konkursbegjæringen er forsøkt forkynt for skyldner.

«Det er opplyst at man ved forsøk på forkynning fikk avkreftet at saksøkte hadde bopel på registrert adresse, og det har ikke vært mulig å finne annen adresse hvor saksøkte har bopel. Man skal også ha forsøkt å kontakte saksøkte på telefon og e-post, uten hell. Retten mener det som er foretatt er tilstrekkelig etter domstolloven § 185. Retten mener også at forkynningen av selve innkallingen til rettsmøtet kan utelates i dette tilfellet, jf. konkursloven § 70 siste ledd», heter det i kjennelsen.

Retten kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkerens framstilling var uriktig og la denne til grunn.

«Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Den 29. juni 2021 ble det holdt utleggsforretning mot skyldner med intet til utlegg. Det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvens. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 11. november i år.