Roganytt

Transportfirma slått konkurs av Skatteetaten

Gjorde ikke opp gjelden.

En svakere krone betyr også at import blir dyrere. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Det var Skatteetaten som begjærte at et firma i Stavanger som har drevet med transport ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 130.030 kroner som har sin bakgrunn i tvangsmulkt aksjonærmelding og skattemelding.

«Det foreligger ingen opplysninger om hvor skyldneren befinner seg eller hvor forkynning kan rettes mot, da man verken er kjent med nytt bosted, postadresse eller nytt telefonnummer. Saksøker har heller ikke tidligere lyktes i å nå skyldner gjennom sine kanaler. Når det gjelder forkynnelse ville retten altså ha måttet forkynne via oppslag i tingretten jf. domstolloven § 181. Retten viser i denne sammenheng til konkursloven § 70 tredje ledd siste setning: «Forkynnelse for skyldneren kan unnlates om den måtte skje etter reglene i domstolloven §§ 180 og 181», heter det i kjennelsen

Dermed kom Sør-Rogaland tingrett til at saken skulle behandles likevel.

«Skyldneren har ikke møtt. Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig og saksøkerens framstilling legges til grunn. Saksøker har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Retten viser til at det ble avholdt utleggsforretning 29.06.2021 uten at utlegg ble tatt og det foreligger presumpsjon for at skyldneren er insolvent jf. konkursloven § 62. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. § 61 og § 62 for å ta konkursbegjæringen til følge er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 22. november.