Roganytt

Kvinne svindlet Nav

Reiste til utlandet og sørget for å få utbetalt penger hun ikke hadde krav på.

Stavanger tingrett.

Den 35 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

I perioden fra 1. januar 2017 til 28. februar 2019 forledet hun ansatte i Nav til å utbetale henne 219.239 kroner i stønader som hun ikke hadde krav på.

Kvinnen hadde oppgitt at hun bodde i Stavanger i denne perioden, mens hun i realiteten bodde i utlandet.

Sør-Rogaland tingrett kom til at riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelse fra Nav med vedlegg. Med det som bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at hun har handlet forsettlig.

«I formildende retning kommer at siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse og har samtykket til tilståelsespådømmelse med de prosessøkonomiske fordeler det innebærer. Retten mener tilståelsen bør føre til et fradrag i straffen på rundt 15 %. Ved straffutmålingen må det videre tas hensyn til lang saksbehandlingstid», heter det i dommen.

Retten mente også at verken siktedes tilståelse eller lang saksbehandlingstid anses som tilstrekkelig tungtveiende til å i seg selv begrunne samfunnsstraff.

«Når retten har falt ned på at samfunnsstraff er en riktig reaksjon i dette tilfellet, skyldes det hovedsakelig at siktede har aleneomsorg for to barn», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til 90 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 90 dager.