Roganytt

Firma ble slått konkurs av Innovasjon Norge

Gjorde ikke opp gjelden.

Det var Innovasjon Norge som begjærte at firmaet No Trade AS ble slått konkurs. Firmaet het tidligere Nortrace AS og har blant annet drevet teknologi relatert til forskjellige former for sporing i lokaler i Koppholen i Sandnes.

I retten Sandnes tinghus ble det opplyst at kravet gjelder misligholdt lån på kr 2.500.000 kroner i henhold til kredittavtale inngått mellom partene i 2018. Samlet krav er i dag kr 3.084.698 kroner.

«Skyldneren erkjente i rettsmøtet å skylde kravets pålydende. Skyldneren opplyste at det ikke finnes eiendeler i selskapet, og at selskapet i tillegg til gjelden til saksøker har gjeld til andre kreditorer. Virksomheten er innstilt, og det er per i dag ikke ansatte i selskapet. Skyldneren erkjente å være insolvent og motsatte seg ikke åpning av konkurs. Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er dokumentert at partene i mars 2018 inngikk avtale om lån pålydende 2.500.000, som ble sikret med pant i driftstilbehør, pant i varelager og avtale om factoringpant. I låneavtalens punkt 5.1 bokstav a fremgår det at lånet ved skriftlig varsel kunne bringes til forfall med øyeblikkelig virkning i tilfelle lånetaker vesentlig misligholdt låneavtalen, herunder plikten til å betale renter og avdrag. Det er uomtvistet at skyldner stanset sine innbetalinger i mars 2019», heter det i kjennelsen fra retten.

Sør-Rogaland tingrett kom til at firmaet var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 17. august.