Roganytt

Transportfirma ble slått konkurs av Skatteetaten

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at en 39 år gammel mann ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 885.020 kroner i skyldig moms og skatt. 39-åringen har drevet et transportfirma som et enkeltpersonforetak med adresse i Sandnes.

Ifølge kjennelsen fra Sør-Rogaland tingrett avdeling Sandnes tinghus har kravet oppstått etter et bokettersyn, hvor det ble avdekket at det er ført for mye inngående avgift og fradragsført kostnader som ikke er reelle.

Saksøkte har erkjent at han skylder pengene, men at betalingsproblemene skyldes en regnskapsfører som ikke har betalt inn det han skulle.

39-åringen ønsket også å få til en avbetalingsordning, men retten kom til at hans inntekt ikke var av en slik størrelse at dette var hensiktsmessig.

«Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det ble den 10.02.2021 avholdt utleggsforretning mot skyldneren hvor det ble funnet intet til utlegg, og det foreligger dermed presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger på bakgrunn av utleggsforretningen og opplysningene fra skyldneren til grunn at han er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Håkon Halvorsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 15. juni.