Høy vannstand i Vågen torsdag. Foto: Lasse Hansen

Rogalands-været om 100 år

De neste somrene kan bli preget av styrtregn, varsler Meteorologisk institutt. Også flom og jordskred kan bli langt vanligere.

Meteorologisk institutt sine klimaprojeksjoner viser at Norge i framtiden kan forvente en økning i både temperatur og nedbør gjennom hele året.

Det vil også bli langt vanligere med episoder med kraftig styrtregn med økt intensitet. 

Særlig på sommeren kan det bli større svingninger mellom tørt og varmt vær, og kaldt vær med styrtregn.

– Når vi sammenligner med perioden 1971–2000 er intensiteten i kraftig styrtregn beregnet å øke med cirka 20 prosent fram til midten av århundret og med cirka 40 prosent fram mot slutten av århundret, står det skrevet i Meteorologisk Institutts pressemelding,

En slik økning vil føre til mer overvann i tettbygde strøk. Det kan øke sannsynligheten for skredhendelser lignende den vi så i Jølster for en uke siden.

Klimaprofilen

Norsk Klimaservicesenter, som Meteorologisk institutt er en del av, publiserte i 2017 klimaprofiler for alle fylkene og Longyearbyen.

– Klimaprofilen gir et kortfattet sammendrag av klimaet, forventede klimaendringer og klimautfordringer i Rogaland. Klimaprofilen gir en oversikt over klimarelaterte problemstillinger og opplysninger om hvor en kan få mer detaljert informasjon om disse, står det skrevet i klimaprofilen til Rogaland.

– I klimaprofilen beskrives forventede klimaendringer med høye klimagassutslipp, fordi regjeringen i Stortingsmeldingen om Klimatilpasning sier at en for å være «føre var» skal legge til grunn høye alternativer fra de nasjonale klimafremskrivningene når konsekvensene av klimaendringer vurderes. Dette høye utslippsscenarioet tilsvarer at de globale klimagassutslippene fortsetter å øke som i de siste tiårene, står det i profilen. 

I et sammendrag som viser forventede endringer i Rogaland fra 1971–2000 til 2071–2100 i klima, hydrologiske forhold og naturfarer som kan ha betydning for samfunnssikkerheten, er det ført om en liste over naturforhold med økt sannsynlighet i løpet av de neste årene.

Styrtregn og flom

Øverst på listen over endringer det er økt sannsynlighet for, ligger kraftig nedbør.

– Det er forventet at episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet. Dette vil også føre til mer overvann, står det skrevet i rapporten.

Det forventes også større og flere regnflommer, og økt fare for jord-, flom- og sørpeskred som følge av økte nedbørsmengder.

Som følge av havnivåstigning forventes også stormflonivået å øke.

Det er mulig økt sannsynlig het for tørke som følge av små endringer i sommernedbør, høyere temperatur og økt fordampning.

Faren for tørrsnøskred kan falle som resultat av økt nedbør. Dette kan allikevel øke faren for våtsnøskred i skredutsatte områder.

– Klimaendringene vil i Rogaland særlig føre til behov for tilpasning til kraftig nedbør og økte problemer med overvann; havnivåstigning og stormflo; endringer i flomforhold og flomstørrelser; og skred, konkluderes det med i rapporten.