Andreas Sagen, prosjektkoordinator for Statens vegvesen, la onsdag fram de foreløpige planene for bussveien ved rv. 509/Madlaveien. Han er klar i sin tale på at Statens vegvesen er usikre på hvilken løsning som er best for deler av strekningen, og at det må gjennomføres flere analyser for å finne ut hva som er det beste systemet. Foto: Roy Storvik

Riving av eiendommer påkrevd nær ny bussvei

Statens vegvesen legger ikke skjul på at riving av nære eiendommer er nødvendig ved Madlaveien.

Av: Eigil Kloster Osmundsen

På strekningen Mosvatnet–Madlaforen meldes det om at det skal utredes mulighet for parallellførte bussveifelt eller en midtstilling av bussveien. Parallellført innebærer at det er to møtende kollektivfelt på den ene siden av midtrabatten.

– På denne strekningen er det et særlig trangt punkt utenfor Amfi Madla ned mot Madlaforen. Vi forutsetter full framkommelighet for bussen, og kan derfor ikke utelukke innløsning av hus i dette området, sier Andreas Sagen, prosjektkoordinator for Statens vegvesen.

LES OGSÅ: Debatt: Administrasjon, politikk og valg av teknologi for bussveisystemet

Madlaforen–Sunde

På strekningen Madlaforen–Sunde er det ikke eget kollektivfelt.

– Her er det pågående arbeid for å utvide fra to til fire felt. Der har vi tatt stilling til hvilke eiendommer som er i en innløsningssituasjon. De fleste eierne er allerede informert om at frivillig salg eller ekspropriasjon er nødvendig, sier Sagen.  

Kannik–Mosvatnet

– Anbefalingen fra Kannik til Mosvatnet er parallellførte bussveifelt for å unngå ombygging av krysset til E 39 motorveien, sier Sagen.

LES OGSÅ: Moi Nilsen ber Heinzerling trekke seg

Omlegging til parallellførte bussveifelt vil ifølge Sagen ikke føre til at nærliggende boliger på strekningen må rives.

– Det er fire felt der i dag, noe som ikke taler for at den nye løsningen blir breiere. Det nye forslaget innebærer en ommøblering av dagens ordning, sier han videre.

Sagen påpeker at privatbiler blir aller minst prioritert.

– Framkommeligheten for bil blir dårligere enn den er i dag. Vi er imidlertid usikre på hvor mye Ryfast og Eiganestunnelen vil redusere trafikken i dette området, sier Sagen.

Fast mønster for boligkjøp

– Vi river hus der nytteverdien veier opp for kostnaden, noe som blir aktuelt ved utbygging av bussveien ved Madlaveien, sier Helge Ytreland, bussveikoordinator i Statens vegvesen, til RA.

LES OGSÅ: Snuoperasjonen som kan gi mer diesel

Rent formelt lages det ifølge Ytreland et forslag til en reguleringsplan. Når denne er vedtatt, kommer det fram hva som må rives for å følge planen.

– Vi har en eiendomsseksjon som tar kontakt med personene som er berørt, som deretter har en dialog med eier i forbindelse med kjøp. Dersom tilbudet ikke fører til en løsning, og alle andre innfallsvinkler er gjennomført uten hell, ender det med ekspropriasjon. Dette kan kun gjøres etter vedtatt reguleringsplan, der kommunen sier at de ønsker å gå for denne planen, sier Ytreland videre.

Han påpeker til slutt at utvidelsen til fire felt noen steder vil føre til en breiere profil, som igjen innebærer riving av eiendommer nær strekningen.

Følg RA på Facebook og Twitter!