Annonse
Sigrun Torrissen, leder i beboerforeningen på Vassøy, sier øyfolket først og fremst ønsker en avgjørelse, enten det blir bro eller ikke. Foto: Roy Storvik

Rådmannen vil droppe Vassøy-bru

Saken har rullet og gått siden 1960-tallet, og bystyret og fylkestinget har flere ganger vedtatt bru til Vassøy. Nå foreslår Rådmannen i Stavanger å legge bru til Vassøy på is. Beboerforeningen på Vassøy ønsker mest av alt en endelig avgjørelse.

Annonse
Rogalandsavis

Stavanger bystyre vedtok i 2005 og 2015 bru til Vassøy. I vedtaket fra 2015 levnes det liten tvil om at fylkeskommunen skal betale regningen og at Stavanger kommune ikke skal bidra med direkte finansiering utover grunneierbidrag på maks 40.000 kroner per tomt.

Fylkestinget på sin side gjorde et vedtak i juni 2016 som sier at regningen for reguleringsplan og finansieringsplan skal betales av Stavanger kommue.

Broforbindelsen mellom Bjørnøy og Vassøy ble i 2013 kostnadsberegnet til rundt 400 millioner kroner.

LES OGSÅ: Synes finansieringsplanen er for dyr: Ingen Vassøy-bru med det første

– Ikke veldig overrasket

Beboerforeningen på Vassøy har valgt å ikke ta stilling til bru- eller ferjeforbindelse.

– Det er viktig for oss å få en avklaring og det er viktig for oss å bli hørt. Slik situasjonen er nå stopper utviklingen på øya opp siden ingen vet hva som skjer, sier leder i beboerforeningen, Sigrun Torrissen til RA.

Selv flyttet hun til Vassøy for 10 år siden, etter at Stavanger bystyre fattet brovedtaket i 2005.

– Vi har ventet lenge, så jeg er vel ikke direkte overrasket, men hele saksbehandlingen virker merkelig. Det er vanskelig å forstå at det skal ta så lang tid, sier Torrissen.

Legges på is

Det er uenighet om hvem som skal ta regningen som nå får rådmann Per Kristian Vareide i Stavanger kommune til å be politikerne om å legge bruforbindelse til Vassøy på is.

– Det har vært en klar forutsetning at dette er et fylkeskommunalt ansvar som må finansieres med ferjeavløsningsmidler og bompenger. Fylkestinget har nå fattet vedtak hvor de ber Stavanger kommune påta seg både å fullføre reguleringsplanen for bru og finansieringsopplegg for dette, skriver Vareide i sin innstilling og fortsetter:

– Vedtaket i fylkestinget betyr at fylkeskommunen ikke vil bidra til fastlandsforbindelse til Vassøy utover fergeavløsningsmidler i inntil 30 år. Dersom bystyret slutter seg til at kommunen ikke kan påta seg dette ansvaret, så er det rådmannens vurdering at det beste for befolkningen på Vassøy og videre utvikling av øya vil være å bidra til best mulig frekvens på ferje- og hurtigbåttilbudet til sentrum.

Styret i Kolumbus har vedtatt at virksomheten skal være fossilfri fra 2024. Nytt anbud for fergesambandet har oppstart 1. januar 2020.

LES OGSÅ: Krever mer info før Vassøybru-ja

Frykter presedens

Det heter videre i innstillingen at «Stavanger vil fra 01.01.2020 bli en større øykommune, og flere av øyene er uten fastlandsforbindelse. Dersom kommunen påtar seg å utarbeide reguleringsplan og finansieringsplan for Vassfast, så kan det skape presedens i ønsker om ferjeavløsningsprosjekter i Nye Stavanger.»

Rådmannen mener også at Stavanger kommune ikke har den nødvendig kompetanse til å utarbeide reguleringsplan for et ferjeavløsningsprosjekt og finansieringsplan for dette. Det vil derfor også være en kostnad forbundet med en slik oppgave.

Rådmannen har derfor bedt Stavanger utvikling KF i samarbeid med de andre eiendomsutviklerne på Vassøy, vurdere muligheten for å kunne utarbeide reguleringsplan og finansieringsplan for bru.

«Vår tilbakemelding på forespørselen er at nevnte aktører Ikke kan påta seg å finansiere eller forskuttere arbeidet med en reguleringsplan for bru til Vassøy slik saken står i dag. Denne vurdering er gjort ut ifra risiko og kostnader, samt det vi oppfattet som uklart ansvarsforhold mellom kommune og fylkeskommune knyttet til planlegging, prosjektering, finansiering og bygging av en fylkeskommunal bru. Som utbyggere må vi kunne forvente tydelige avklarlinger på dette», heter det i tilbakemeldingen fra Østerhus Tomter, Veidekke Eiendom, Solana/Saga Kapital og Stavanger utvikling KF.

LES OGSÅ: Bompenger trolig eneste løsning: Vassøybrua i det blå

Jubel i Venstre

– Rådmannen foreslår her å foreløpig droppe brua og heller satse på bedre ferje- og hurtigbåttilbud som er utslippsfritt. Det synes jeg er et veldig bra forslag, sier Venstres mann i kommunalstyret for byutvikling, Kjartan Alexander Lunde.

Venstre mener hovedutfordringene prosjektet reiser, er inngrepene det medfører i natur- og friluftsområder, spesielt siden det er krav om god seilingshøyde i området.

– Trafikkekspertene har vurdert at bygger vi bru vil bilandelen gå rett i lufta. Vassøy er ikke tilrettelagt for mye biltrafikk og ikke mener vi den skal være det heller med sine 1,6 kilometer med vei. Vassøy en av Stavangers grønne lunger som innbyr til hvile og rekreasjon både for unge og gamle, for vassøyboerne og de av byboerne som måtte ønske seg en søndagstur eller hverdagstur. Venstre foreslo derfor i fjor heller å arbeide for elektrifisering av ferge- og hurtigbåtene. Det forslaget fikk sist kun Venstre sine stemmer, men det gir god grunn til optimisme for det forslaget nå som Rådmannen foreslår det samme, sier Lunde.

750 innbyggere

Befolkningstallet på Vassøy og Langøy er rundt 750 innbyggere, med 240 boenheter på Vassøy og 13 på Langøy.

LES OGSÅ: Delte meninger: Bru splitter Vassøy-beboere

Dagens ferje går mellom Vassøy og Jorenholmen med timesfrekvens, og med redusert frekvens i helger og på kveldstid. I tillegg er det et hurtigbåttilbud som betjener Vassøy med omtrent samme frekvens.

 


 

Annonse