PFU kritiserer RA i Wedler-saken

Pressens Faglige Utvalg retter kritikk mot Rogalands Avis for ikke å ha gitt Frp-politikeren Christian Wedler samtidig imøtegåelse i forbindelse med omtale av konkurssak.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en nyhetsartikkel publisert på nett av Dagsavisen Rogalands Avis. Artikkelen omtalte at selskapet til en lokal gruppeleder i FrP var slått konkurs, og at bobestyreren mente at selskapet burde ha vært slått konkurs tidligere. Det fremgikk også at det forelå lønnskrav, og bobestyreren ga uttrykk for at selskapet var blitt drevet for kreditorenes regning over tid. Ifølge artikkelen hadde eieren også sagt til skiftesamlingen at han hadde måttet betale flere leverandører kontant for varer det siste halvåret. LES PFUs UTTALELSE HER: PFU-sak/021-19

Klager er den omtalte eieren og FrP-politikeren, som anfører at han ikke ble kontaktet for samtidig imøtegåelse. Ifølge klager er det feil at selskapet ble drevet på kreditorenes regning, og han anfører at han aldri har sagt noe til skiftesamlingen om kontantbetaling til leverandører. Klager peker på unøyaktigheter han mener kunne ha vært unngått om redaksjonen hadde kontaktet ham før publisering. I klagen anføres det brudd på Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.14.


Dagsavisen Rogalands Avis (RA) erkjenner at klager burde ha fått adgang til samtidig imøtegåelse, og at rutinene sviktet. Redaksjonen påpeker imidlertid at artikkelen ble fjernet fra nettet tidlig påfølgende morgen.

Pressens Faglige Utvalg er enig med partene om at klager burde ha fått adgang til samtidig imøtegåelse i forbindelse med den påklagede artikkelen. Videre mener utvalget det er positivt at redaksjonen selv erkjenner at rutinene sviktet.
Utvalget registrerer også at RA avpubliserte og fjernet artikkelen fra nett allerede neste dag, noe som trekker i formildende retning, tatt i betraktning at redaksjonen også har tilbudt seg å komme med en innrømmelse og beklagelse overfor klager.
Like fullt kan ikke utvalget se at tiltakene i etterkant av publisering fullt ut veier opp for det opprinnelige overtrampet. Artikkelen omtalte det utvalget vurderer som sterke, konkrete beskyldninger mot klager, blant annet om at klagers selskap over tid skal ha blitt drevet på kreditorenes regning.


Dagsavisen Rogalands Avis har opptrådt kritikkverdig etter 4.14 i Vær Varsom-plakaten.


Oslo, 22. mai 2019 Alf Bjarne Johnsen, Anne Weider Aasen, Gunnar Kagge, Stein Bjøntegård Nina Fjeldheim, Kristin Taraldsrud Hoff, Erik Schjenken