Helsesøster. Foto: NTB scanpix

Øremerker 4 mill. til skolehelsetjenesten i Stavanger

Regjeringen foreslår å øremerke 4 millioner kroner av tilskuddet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten til områdesatsingen i Stavanger kommune.

Her kan du lese Rogalands-tallene i sin helhet.

Utdanning

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Universitetet i Stavanger (UiS) med 2,1 millioner kroner til 50 studieplasser i IKT.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskulen på Vestlandet (HVL), som har studiested i Rogaland, med 1,7 millioner kroner til 40 studieplasser i IKT.

Forskning

Regjeringen vil styrke innsatsen innen havbruksforskning og kunnskap om nye marine arter, og foreslår å øke bevilgningen med 14 millioner kroner i 2018. Regjeringen foreslår i tillegg å bevilge 11 millioner kroner til et forskningstokt til Antarktis. Regjeringen foreslår å redusere Havforskningsinstituttets ordinære driftsbevilgning med 10 millioner.

Sysselsetting

Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2016 var om lag 830 sjøfolk i Rogaland omfattet av tilskuddsordningen.

Næring/innovasjon

Regjeringen foreslår å bevilge totalt om lag 50 millioner kroner for å stimulere innovasjon og næringsutvikling i landbruket. Av disse vil det bli delt ut 3,8 millioner kroner i fylkesvise utrednings- og tilretteleggingsmidler (UT-midler) til Rogaland fylke.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 i overkant av 4,3 milliarder kroner mer til næringsrettet forskning og innovasjon enn i 2013, inkludert beregnet skattefradrag for skattefunnordningen og kapitalfunn. Kapitalfunn er en ny skatteinsentivordning for investeringer i oppstartsselskaper som ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett 2017. Ordningene er landsdekkende, og bedrifter i Rogaland kan søke om disse pengene. Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst.

Helse

Regjeringen foreslår en låneramme på 1350 millioner kroner til utbygging og modernisering av Haugesund sykehus. Utbyggingen vil gi nye lokaler for sentrale funksjoner som blant annet akuttmottak, laboratorier, operasjon og føde. Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner i 2018.

Regjeringen foreslår å øremerke 4 millioner kroner av tilskuddet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten til områdesatsingen i Stavanger kommune.

Klima

I 2016 ble det opprettet en tilskuddsordning for kommunale klimatiltak «Klimasats» i Miljødirektoratet. I 2017 ble det tildelt 150 millioner kroner. Alle fylker har fått tildelt midler til ulike prosjekter. Regjeringen foreslår å videreføre ordningen med en bevilgning på nærmere 107 millioner kroner i 2018.

I 2015 startet regjeringen en treårig pilotordning for skogplanting på nye areal som klimatiltak. Fylkene Nordland, Rogaland og Nord-Trøndelag har deltatt i pilotprosjektet.

Ordningen blir avsluttet i 2018. Det videre arbeidet med planting av skog på nye areal som klimatiltak vil bli avgjort på bakgrunn av evalueringen som vil bli gjennomført i 2018.

Miljø

Staten har i 2017 inngått en intensjonsavtale med Stavanger kommune om et langsiktig samarbeid om områdesatsing i deler av Storhaug bydel. Samlet foreslår regjeringen en bevilgning på 13 millioner kroner, hvorav 6 millioner over kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett i 2018.

Flom

Regjeringen foreslår å bevilge 254 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader, hvorav om lag 203 millioner kroner til å gjennomføre kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Rogaland vil bli prioritert i 2018, herunder pågående flomsikring i Eigersund kommune og prosjektering av flomsikring i Lund kommune og Sokndal kommune.

Olje/energi

Regjeringen foreslår å bevilge 451 millioner kroner til Oljedirektoratets (OD) forvaltningsområder. Direktoratet skal bidra til å realisere mest mulig av ressurs­potensialet på sokkelen og skape størst mulig verdier for samfunnet. Et sentralt forhold er å følge opp felt i drift og være en pådriver for realisering av potensialet for økt utvinning på norsk sokkel. OD har hovedkontor i Stavanger.

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 381 millioner kroner til Petoro AS. Selskapet ivaretar, på vegne av staten, de forretningsmessige interessene til Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE). Petoro er lokalisert i Stavanger.

Kultur

Regjeringen foreslår å bevilge 13,5 millioner kroner til drift av Norsk Oljemuseum. Driften av virksomheten blir finansiert gjennom en kombinasjon av egne inntekter, avkastning fra sponsorfond, prosjektinntekter og offentlige tilskudd.

Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke rundt 30 millioner kroner på å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Rogaland i 2018. Midlene kommer fra regjeringens forslag om å bevilge 3,9 milliarder kroner til eiendom, bygg og anlegg i forsvarssektoren i 2018. Midlene skal i hovedsak gå til å videreføre prosjektene for å gjennomføre ENØK-tiltak i Madla leir samt tilbygg til administrasjonsbygg for ledelsen av HV-08 i Vatneleiren. I 2018 planlegges det i tillegg benyttet om lag 20 millioner kroner knyttet i hovedsak til etablering av et nytt våpenlager i Madla leir.

AW101 redningshelikoptre skal i henhold til planen mottas for testing og evaluering på Sola flystasjon.

Vei

Regjeringen foreslår å bevilge 35,9 milliarder kroner til veiformål i 2018. For Rogaland innebærer dette:

E39 Rogfast, Bokn, Kvitsøy og Randaberg kommuner

E39 Rogfast er det første ferjeavløsningsprosjektet i ambisjonen om ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim.

Prosjektet omfatter bygging av en 26,7 km lang undersjøisk tunnel i to løp mellom Harestad i Randaberg kommune og Arsvågen i Bokn kommune, og en 3,7 km lang tunnelarm til Kvitsøy. Tunnelen blir den lengste og dypeste undersjøiske veitunnelen i verden, med laveste punkt på 392 meter under havoverflaten.

Det er lagt opp til anleggsstart våren 2018, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2025/2026. For 2018 foreslår regjeringen 500 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner statlige midler og 400 millioner kroner er det forutsettes at stilles til disposisjon av bompengeselskapet.

Ferjesambandene E39 Mortavika–Arsvågen og fv 521 Mekjarvik–Kvitsøy vil bli lagt ned når Rogfast åpnes for trafikk.

E39 Hove – Sandved, Sandnes kommune
Prosjektet er første etappe i utbyggingen av strekningen Ålgård – Sandved. Anleggsarbeidene startet i mars 2015, og prosjektet ble åpnet for trafikk i juni 2017. Regjeringen foreslår 125 millioner kroner i 2018, som vil bli benyttet til restfinansiering av prosjektet.

E39 Eiganestunnelen, Stavanger kommune
Prosjektet omfatter bygging av 5 km firefelts vei forbi Stavanger sentrum mellom Schancheholen og Smiene, inkludert Eiganestunnelen som er 3,7 km lang. Anleggsarbeidene startet i april 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i løpet av 2019.

Rv 13 Ryfast, Stavanger og Strand kommuner
 Prosjektet omfatter en strekning på 20,7 km, blant annet med bygging av to undersjøiske toløps tunneler mellom Stavanger og Hundvåg og mellom Hundvåg og Solbakk i Strand kommune. Anleggsarbeidene startet i desember 2012, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i løpet av 2019. For 2018 vil regjeringen sette av 860 millioner kroner som forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Rv 509 Sømmevågen, Sola kommune
Prosjektet omfatter ombygging av dagens vei til firefelts vei fra Solasplitten til Sømmevågen vest, samt ombygging av Flyplassvegen inn mot Stavanger lufthavn, Sola. Anleggsarbeidene startet i november 2014, og prosjektet ble åpnet for trafikk i juni 2017. Regjeringen foreslår 70 millioner kroner i 2018, hvorav 50 millioner kroner forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Midlene i 2018 vil bli benyttet til restfinansiering av prosjektet.

Rv 509 Sømmevågen – Sola skole, Sola kommune
Med forskutterte midler fra Rogaland fylkeskommune fullføres utbyggingen av rv 509 på delstrekningen Sømmevågen–Sola skole. Veien ventes åpnet for trafikk våren 2018.

Planleggingsarbeid:
Kommunedelplan for E39 Lyngdal vest (Lyngdal kommune i Vest-Agder) – Ålgård (Gjesdal kommune i Rogaland)
Reguleringsplan for E39 Ålgård (Gjesdal kommune) – Hove (Sandnes kommune)
Kommunedelplan på enkelte strekninger på E39 mellom Bokn kommune i Rogaland og Stord kommune i Hordaland

Mindre tiltak:
Fullføre byggingen av kryss mellom E39 og fv 14 ved Lund (Lund kommune)
Fullføre etableringen av veilys på rv 42 mellom Krossmoen og Slettebø (Eigersund kommune)
Legge til rette for landstrøm på ferjekaiene Mortavika (Rennesøy kommune) og Arsvågen (Bokn kommune) på E39
Bygge om Hanasand ferjekai (Rennesøy kommune) som reserveferjekai for sambandet E39 Mortavika (Rennesøy kommune) – Arsvågen (Bokn kommune)
Fullføre utbedringen av Byfjordtunnelen på E39 (under Byfjorden mellom Harestad i Randaberg kommune og øya Sokn i Rennesøy kommune)
Videreføre byggingen av gang- og sykkelveg langs E134 på strekningen Ølen-Ølensvåg (Vindafjord kommune)
Utbedre Hjelmeland og Nesvik ferjekaier (Hjelmeland kommune) på rv 13
Sette opp nytt veilys på rv 13 på strekningen Kvam – Bjørheimsbygd (Strand kommune)

Byvekstavtale for Nord-Jæren

Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Rogaland fylkeskommune samt Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner inngikk i september 2017 en byvekstavtale for Nord-Jæren som skal legge til rette for at veksten i persontransporten i byområdet tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Avtalen er basert på Nasjonal transportplan 2014-2023 og gjelder for perioden 2017-2023.

I byvekstavtalen har staten forpliktet seg til å dekke 50 prosent av prosjektkostnadene for Bussveien på Nord-Jæren. Lokale myndigheter er ansvarlige for den resterende delen av finansieringen. I 2018 foreslår regjeringen 300 millioner kroner i statlig bidrag til kollektivløsningen.

Regjeringen foreslår også 100 millioner kroner i belønningsmidler til Nord-Jæren som en del av byvekstavtalen.

For 2018 foreslår regjeringen 300 millioner kroner til tiltak for kollektivtransport, sykkel og gange langs riksveg i byområder med bymiljøavtale eller byvekstavtale. Inkludert ubrukte midler fra tidligere år blir samlet disponibelt beløp 780 millioner kroner. Midlene vil bli fordelt mellom byområdene når det foreligger nærmere avklaringer.

Bypakke Nord-Jæren

Bypakke Nord-Jæren er en viktig del av byvekstavtalen. Stortinget sluttet seg til foreslått opplegg for delvis bompengefinansiering av Bypakke Nord-Jæren i mars 2017. Det skal etableres til sammen 38 bomstasjoner med enveis innkreving i tette ringer rundt viktige reisemål på Nord-Jæren. Det er lagt opp til bompengeinnkreving i 15 år fra 2018. Innkrevingen i dagens bomstasjoner skal videreføres inntil de nye stasjonene settes i drift.

Jernbane

For å legge til rette for en sikker og driftsstabil togtrafikk, foreslår regjeringen å bevilge om lag 5,2 milliarder kroner til vedlikehold av dagens jernbaneinfrastruktur, inkludert 2,1 milliarder kroner til fornyingstiltak og 925 millioner kroner til videreføring av arbeidet med det nye signal- og sikringssystemet ERTMS. Midlene til vedlikehold er ikke geografisk fordelt eller spesifisert på annen måte i budsjettforslaget. Bane NOR vurderer løpende prioriteringen av vedlikehold i Rogaland med utgangspunkt i målene for driftsstabilitet, infrastrukturens tilstand, togtrafikken, samt kortsiktige og langsiktige behov.

Elektronisk kommunikasjon

Regjeringen foreslår å bevilge 69,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil i samarbeid med fylkeskommunene tildele midler til de enkelte prosjektene.

Regjeringen foreslår å bevilge 183 millioner kroner til tilskudd til telesikkerhet og -beredskap i en tid der trygg og robust elektronisk kommunikasjon blir stadig viktigere for folk flest, næringsliv og samfunnskritiske funksjoner i alle sektorer. En andel av midlene vil gå til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets program for forsterket ekom, som sørger for forsterket elektronisk kommunikasjon i utsatte kommuner.

Post

Regjeringen foreslår 96,7 millioner kroner til lørdagsomdeling av aviser i distriktsområder uten avisbudnett. 
Regjeringen foreslår 165 millioner kroner til statlig kjøp som skal sikre postomdeling til de mest kostnadskrevende husstandene i distriktsområder, grunnleggende banktjenester i landspostnettet og gratis framsending av blindeskriftsendinger.