Norge står igjen med en mini-hær på 6000 soldater og et Heimevern på 35.000 mann. Forsvarsbudsjettet er nede i en tredjedel av hva det var i 2000, og det er bekymringsfullt, mener LO. Foto: Ole-Sverre Haugli/Hæren/Forsvarets mediesenter / NTB scanpix

Omfattende nedbygging av forsvaret

DEBATT: Norsk forsvarspolitikk er i ferd med å bli en skandale, skriver Agnes Norgaard, Øystein Langholm Hansen og Odd Helge Henriksen.

Av: Agnes Norgaard, LOs Distriktssekretær i Aust- og Vest-Agder, Øystein Langholm Hansen, LOs Distriktssekretær i Rogaland og Odd Helge Henriksen, Distriktssekretær LO Stat Rogaland, Aust- og Vest-Agder

Regjeringens nye langtidsplan for Forsvaret, som ble vedtatt av Stortinget i november, har nå ført til at vi på landsbasis blir stående igjen med en mini-hær på 6000 soldater, og et Heimevern på 35.000 mann.  Hæren er redusert til en brøkdel av hva den var, det samme er i ferd med å skje med Heimevernet. Like ille er det å avvikle Sjøheimevernet. Da har vi i praksis vedtatt å legge ned vårt kystforsvar. Vi er nå nede på et forsvarsbudsjett som i kroner er redusert til en tredjedel av hva det var i år 2000. Det er bekymringsfylt!

Heimevernet har vært en av hovedpilarene i vårt forsvar. De har vært i stand til å mobilisere over hele landet. Hardest går dette utover Rogaland og Agderfylkene hvor det er besluttet at HV-08 skal ta størstedelen av reduksjonen. Antall soldater i HV-08 er foreslått redusert fra 6300 til 3500. Det betyr at store deler av landsdelen blir uten militær tilstedeværelse og det vil få konsekvenser for vårt totalforsvar. I tillegg vil en så stor reduksjon av antall soldater få konsekvenser for vår evne til å sikre kritisk infrastruktur. Vi mener at reduksjonen vil føre til en betydelig forringelse av militær støtte til sivilsamfunnet når kriser oppstår. Er kommune beredt til, og har de økonomiske ressurser til å overta disse viktige samfunnsoppgavene?
Heimevernets operative evne er avhengig av materiell på oppsettings-sted, godt trente avdelinger, tilstrekkelig antall soldater, befal med riktig kompetanse, logistikk og gode planverk. Riksrevisjonens rapport fra 2015 slo fast at en samlet vurdering av Heimevernets operative status, viser at den ikke er tilfredsstillende. Årsaken til det er Stortingets manglende finansiering innen flere områder over flere år.

Norge har med dette gitt opp målsettingen om å forsvare hele landet. Vår forsvarsevne blir nå fullstendig avhengig av andre. Vi mener at vi fremdeles trenger et NATO-tilpasset forsvar, men vi må også være i stand til kunne forsvare oss selv dersom det blir påkrevd. Særlig når sikkerhetsbilde i Europa har utviklet seg i negativ retning. Russland sin utenrikspolitikk har blitt stadig mer aggressiv, med overgrepene i Georgia i 2008 og Ukraina i 2014. EU viser oppløsningstendenser både økonomisk og politisk. Selv forutsetningen om at solidariteten i NATO er absolutt, har begynt å slå sprekker.

Den sittende regjeringen tar ikke alvoret inn over seg, tross store protester. Aksjon «Styrk Heimevernet» har nå ca. 30 000 opprørte medlemmer. Regjeringens privatiseringsiver kommer også tydelig fram i denne saken. I Regjeringserklæringen står det at de skal gi rom for private initiativ.  Skal ikke vårt forsvar gjenkjennes på vår forsvarsevne i stedet for ideologi og private bedriftslogoer? Heimevernet, Sjøheimevernet og Hæren må styrkes betydelig i stedet for å gamble med landets sikkerhet.

Norsk forsvarspolitikk er i ferd med å bli en skandale. For Rogaland sin del betyr det en sterk svekkelse av beredskapen. For Agder som i tillegg mister all militær virksomhet på Kjevik flyplass, betyr det at det ikke vil være reell militær beredskap igjen.

I stortingsbehandlingen ble det besluttet å gjennomføre en landmaktutredning som skal ferdigstilles til høsten. Stortinget bør derfor i det minste kreve at regjeringen venter med kuttene til denne er klar.