Sparebank 1 SR-Bank. Foto: Tore Bruland

Økte resultatet med 450 millioner

Sterkt årsregnskap for Sparebank1 SR-Bank.

Sparebank 1 SR-Bank fikk et resultat på 2,61 milliarder kroner før skatt i fjor. Det er 452 millioner kroner mer enn i 2016.

– Jeg er godt fornøyd med at samtlige virksomhetsområder i konsernet har bidratt til at vi leverer en god egenkapitalavkastning, på tross av at samlede nedskrivninger for 2017 fremdeles er over det vi anser som et normalisert nivå, sier administrerende direktør Arne Austreid i en pressemelding, og fortsetter:

Administrerende direktør, Arne Austreid, i Sparebank1 SR-Bank.

Investert i teknologi

– Vi har i løpet av de siste årene investert betydelig i ny teknologi, og var en av de første bankene som tok i bruk roboter. Dette har vi gjort både for bedre å kunne håndtere ulike typer kundehenvendelser samt å effektivisere interne manuelle prosesser. Investeringene ser vi nå effekten av gjennom et betydelig bedre kundetilbud og økt driftseffektivitet, sier Austreid.

Videre melder banken at kostnadskontrollen er god og viser at konsernet er blant de fremste finanskonsern hva angår kostnader målt i prosent av inntekter.

For året totalt sett ble kostnadsprosenten på 40,7 prosent målt mot 40,9 prosent i 2016.

Fjerde kvartal

For kvartalet isolert sett ble resultatet før skatt på 700 millioner kroner mot 525 millioner kroner i samme periode i fjor, tilsvarende en egenkapitalavkastning etter skatt på 11,4 prosent sammenlignet med 9,5 prosent i fjerde kvartal 2016.

Nøkkeltall - resultat for 4. kvartal 2017
• Resultat før skatt: 700 mill kroner (525 mill kroner)
• Resultat etter skatt: 559 mill kroner (429 mill kroner)
• Egenkapitalavkastning etter skatt: 11,4 % (9,5 %)
• Resultat pr aksje: 2,18 kroner (1,68 kroner)
• Netto renteinntekter: 819 mill kroner (733 mill kroner)
(4. kvartal 2016 i parentes)

Nøkkeltall - foreløpig årsresultat 2017
• Resultat før skatt: 2.610 mill kroner (2.158 mill kroner)
• Resultat etter skatt: 2.086 mill kroner (1.755 mill kroner)
• Egenkapitalavkastning etter skatt: 11,0 % (10,0 %)
• Resultat pr aksje: 8,16 kroner (6,87 kroner)
• Netto renteinntekter: 3.162 mill kroner (2.871 mill kroner)
• Driftskostnader: 2.167 mill kroner (2.032 mill kroner)
• Nedskrivning på utlån: 543 mill kroner (778 mill kroner)
• Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 2,6 % (-0,9 %)
• Innskuddsvekst siste 12 måneder: 11,0 % (-3,9 %)
• Ren kjernekapitaldekning: 15,1 % (14,7 %)
• Kjernekapitaldekning: 16,0 % (15,6 %)
• Styret foreslår et utbytte på 4,25 kroner (2,25 kroner)
(Pr. 31. desember 2016 i parentes)