Vi sier ja til Turistforeningens satsing i Lysefjorden

DEBATT: En hytte kommer ikke i konflikt med andre viktige verneverdier.

Av:

Irene Heng Lauvsnes
Ordfører Strand kommune

Bjørn Laugaland
Ordfører Hjelmeland kommune

Gerd Helen Bø
Ordfører Strand kommune

Asbjørn Birkeland
Ordfører Sauda kommune 

Stanley Wirak
Ordfører Sandnes kommune

Stavanger Turistforening ønsker å bygge en turisthytte i Frafjordheiane mellom Flørli og Kjerag. Skansen turisthytte vil ligge i Frafjordheiane landskapsvernområde. Dette landskapsvernområdet forvaltes av Verneområdestyret for  Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Styret er oppnevnt av Miljødirektoratet og består av ordførerne i de kommunene som omfattes av verneområdet, Bygland, Bykle, Sandnes, Gjesdal, Hjelmeland, Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal, Suldal, Valle og Åseral. I tillegg er Rogaland og Agder fylkeskommuner representert i styret.
Dette styret gav i møtet 21. september i år enstemmig dispensasjon for oppføring av Skansen turisthytte.

Fylkesmannen har nå klaget dette vedtaket inn for Miljødirektoratet. Fylkesmannen mener at «omsøkt hytte vil vere eit etter måten stort og permanent tiltak som vil vere i strid med verneformålet paragraf 2 (jf. Paragraf 3 – 1.1) og vil påverke verneverdiane nemneverdig. Vilkåra for å gi dispensasjon, jf. Naturmangfaldlova paragraf 48 første ledd, første alternativ, er såleis ikkje til stades».

DEBATT: Hvordan skal vi holde kontakten med dem vi er glade i gjennom pandemien?

Vi ordførere i Ryfylke-kommune Sauda, Suldal, Hjelmeland, Strand og Sandnes støtter vedtaket i Verneområdestyret og er svært uenig med Fylkesmannen i denne saken. Vi har derfor sendt følgende brev til Verneområdestyret og Miljø-direktoratet. Vi viser til beslutning i Verneområdestyret om å gi dispensasjon for oppføring av Skansen Turisthytte. Vi viser spesielt til styrets begrunnelse som kan sammenfattes slik:

Styret legger vekt på at det i forvaltningsplanen for området er gitt en åpning for nye turisthytter langs «Lysefjordløypa» i og med at det heter at «eventuelle nye turisthytter langs denne løypa, må i utgangspunktet leggast utanfor verneområde», og at dispensasjonen således ikke utvider rammen som er trukket opp i vernevedtaket. Når det sies at nye hytter i utgangspunktet må leggast utanfor verneområdet, må dette forstås slik at det kan være åpning om begrunnelse er god og at det ikke strider mot verneforskriftens formål. 

Styret vektlegger når dispensasjon gis at begrunnelsen for bygging av turisthytte her er løypetilbudet «Lysefjorden rundt» og avstanden mellom Fløri og Øydegardsstøl/Langavatn. Styret anser presedensvirkningene for øvrige verneområder som begrenset i og med koblingen her til et etablert løypenett. 

LEDER: «Munnbind, ikke munnkurv»

Styret legger også vekt på at turisthytten vurderes å ikke være i strid med verneformålene, og ny turisthytte ikke vil påvirke verneverdiene nevneverdig. Styret anser den begrensete innvirkningen på naturmangfoldet som minimal, og at for friluftslivet vil en ny turisthytte ha en positiv innvirkning. Dette vil gi allmenheten en mye lettere og tryggere ferdsel i storslått natur, noe som er viktig for fotturisme og som må være i samsvar med lovens formål om naturoppleving. Styret understreker også at Lysefjordområdet, med bl.a. Preikestolen, Kjærag, Flørli og Lysebotnen er et svært viktig turistmål og sentralt i regionens satsing på turisme og bærekraftig næringsutvikling i Rogaland, Sirdal og Ryfylke. Styret vil også understreke at dispensasjonen ikke vil være i motstrid til Besøksstrategi for SVR sitt formål.
Vi ordførere i Ryfylke stiller oss helt og fullt bak styrets begrunnelse og vedtak. Med denne nye hytta åpner Turistforeningen opp for allmennhetens bruk av dette flotte området. Turistforeningen har gjennom nær 130 år lagt til rette for allmennhetens bruk av vår flotte natur i Ryfylke-, Lyse- og Sirdalsheiane. Vi har aldri opplevd at virksomheten har vært en trussel mot natur og verneverdier.     

Turistforeningens mål nå er at det i Lysefjordområdet skal utvikles til en vandreopplevelse i verdensklasse, til glede for lokalbefolkning og tilreisende. Selve fotturen i sin helhet vil være en krevende tur for et begrenset antall mennesker, men dette vil sammen med de store attraksjonene Preikestolen, Kjerag og Flørli medvirke til å etablere en rekke andre bærekraftige aktivitetstilbud i og langs Lysefjorden.  

Prosjektet har bred støtte fra reiselivet i Rogaland, Lysefjorden utvikling og kommunene i området. Turen fra Flørli til Øygardsstøl for lang for de fleste i dag. Turen er lang og tung, og estimeres av STF til 10 timer. Dette området har et uforholdsmessig stort antall leteaksjoner som skyldes at vandrere blir utslitt eller overraskes av vær- og føreforhold.
En hytte representerer i seg selv et inngrep i naturen, men bortsett fra dette kommer den ikke i konflikt med andre viktige verneverdier. Det er ikke villrein eller andre truede arter i området- Det vil være positivt for naturen at de fleste fotturister vil  ledes ut mot kanten av fjorden, slik at de sentrale områdene av verneområdet forblir uforstyrret.
Det er en del av formålet med dette vernet at det også skal legges til rette for enkelt friluftsliv. Verneområdestyret er av sentrale myndigheter bedt om å lage en besøksstrategi for å legge til rette for at folk skal oppleve de flotte verneområdene, og myndighetene bruker store ressurser på at folk skal kunne oppleve naturen i mange verneområder. Området er lite tilgjengelig for folk slik det ligger i dag. Bare de aller sprekeste eller de som ønsker å gå med telt har i praksis mulighet til å oppleve dette fantastiske området. Skal dette området bli brukt av flere må det etableres et overnattingstilbud.

Turistforeningen driver mer enn 550 hytter over hele landet. Disse står åpne for alle. De merker og tilrettelegger stier, og tar slik vare på naturen samtidig som den gjøres tilgjengelig for mange. Turisthyttene blir ofte turmål i seg selv, og bidrar til at flere kommer seg ut på tur. Dette er positivt fra et bærekraftsperspektiv, og gir god folkehelse. Først og fremst vil det være et tilskudd for befolkningen i Rogaland, men den kan også utnyttes av reiselivet. Hytta på Skansen vil derved bety et løft både for folkehelse, friluftsliv og lokal næringsutvikling.

Vi mener at en ny turisthytte her ikke vil være i strid med verneformålet. Den vil åpne opp Lysefjorden for allmenheten ytterligere og det vil være et viktig bidrag for vår turistsatsing og dermed for videreutvikling av næring og opplevelser i Ryfylke. Slik tidene er nå, trenger vi all den drakraft som er mulig for å videreutvikle vår reiselivssatsing i Ryfylke.
Vi mener at lovverket på området må kunne tolkes ut fra bl. a. forvaltningsplanen for området. Et ja til Turistforeningens hytte, gir ingen presedensvirkning og er derfor ikke et ja til hyttebygging generelt i området. Vi ber derfor om at Direktoratet avviser Fylkesmannens klage og bekrefter styrets enstemmige vedtak.