Venter med båtjakt i Galeivågen

Politikerne avventer arbeidet med å fjerne småbåtene fra friområdene i Galeivågen.

Utvalg for miljø og utbygging utsatte saken da den var til politisk behandling onsdag. Administrasjonen har bedt om snarlig å kunne aksjonere mot båter og kaier uten dokumenterte rettigheter ved friområdene. 

Representanter fra Høyre og Frp mente under den politiske behandlingen at et åttepunkts vedtak fra det gamle kommunalstyret for miljø og utbygging (i forrige valgperiode) ikke var fulgt opp, opplyser leder i utvalget, Rune Askeland (MDG). 

– Dermed kommer saken igjen i oktober, sier Askeland, som forteller at det ikke betyr forsinkelse i planene. 

LES OGSÅ (RA +): Båter i friområder i Galeivågen skal jages bort

Uten bruksrett

Stavanger kommune har planer om å mudre sjøbunnen i Galeivågen på Hundvåg. Årsaken er behovet for å minske utslipp av miljøgifter. Da må alle småbåter flyttes under arbeidet. Kommunen ønsker også å rydde opp og fjerne båter og anlegg der eierne ikke har bruksrett i Stavanger kommunes friområder.

Kommuneadministrasjonen vil ha godkjent-stempel på «snarlig å aksjonere» mot private småbåter og småbåtanlegg som hindrer mudringen.

2016-vedtaket

Her er vedtaket som ble fattet av kommunalstyret for miljø og utbygging i 2016:

«Opprydding i strandsonen fullføres i samsvar med følgende fremgangsmåte:
1. Befaring og registrering av båter brygger i regulerte, kommunale friområder.
2. Gjennomgang av kommunale utleieregistre og grunnbok/tinglysninger for å
registrere rettigheter så langt det lar seg gjøre.
3. Henvendelse til båteiere ved plastlaminerte rundskriv hvor en ber om båteiers
forståelse og eventuell dokumentasjon av rettigheter innen tre ukers frist.
4. Gjennomgang og vurdering av innkomne uttalelser og eventuell
dokumentasjon.
5. Dersom det ikke foreligger svar fra den enkelte båteier innen tre 
uker, legges ut
nytt (plastlaminert) skriv med bilde av den aktuelle båt/innretning, frist for fjerning og med varsel om konsekvens ved manglende fjerning (kommunen fjerner båt/innretning på eiers bekostning)
6. Dersom det dokumenteres eller gjøres rede for at båteier har en avtale med kommunen, sies denne avtalen opp, og båteier henvises til å søke plass i kommunal eller privat båthavn.
7. Dersom båteier dokumenterer en rettighet eller hevd på slik båtplass, vil dette bli vurdert særskilt i hvert enkelt tilfelle. Målet må også her være å omplassere fortøyingsrettigheter til områder regulert til småbåthavn eller brygge/naustområde.
I spesielle enkelttilfeller dokumentert rettigheter som ikke er ønskelig/mulig å flytte, kan en omregulering fra friarealet til brygge/naustformål vurderes. KBU er her reguleringsmyndighet. Enkeltsakene fremlegges for politisk behandling i KMU og KBU.
8. Som konsekvens av gjennomgang av disse sakene vil rådmannen også sørge for å få vurdert om det er et akutt behov for flere båtplasser i de aktuelle områdene. Dersom slik behov finnes, vil det bli vurdert om det kan reguleres inn flere båtplasser, fortrinnsvis i samarbeid med eksisterende småbåthavner.»