Usikkert om økonomiske koronakonsekvenser for kommunen

De økonomiske konsekvensene for Stavanger kommune er allerede betydelige, men det er fremdeles stor usikkerhet knyttet til hvor store konsekvensene blir.

Det kommer fram i en pressemelding fra Stavanger kommune. 

– Det avhenger av koronapandemiens varighet, sier kommunedirektør Per Kristian Vareide i pressemeldingen.

– Vi vet ikke hvor store kostnadene blir, eller hvor mye inntektene synker, før året er slutt. Derfor setter vi av 96 millioner kroner for å være tryggere på at vi kan håndtere konsekvensene av pandemien, legger Vareide til 

Tertialrapport per 30. april 2020 er nå lagt frem.

I pressemeldingen skriver Stavanger kommune at kommunedirektøren foreslår omdisponeringer og tilleggsbevilgninger for å dekke økte driftsutgifter på 124 millioner kroner og reduserte skatteinntekter på 118 millioner kroner.

– I tillegg settes det av 96 millioner kroner for å dekke inn fremtidige kostnader knyttet til koronasituasjonen, skriver kommunen.

Økte overføringer fra staten, samt redusert arbeidsgiveravgift, finansierer halvparten av de koronarelaterte kostnadene og mindreinntektene. I tillegg legges det til grunn en lavere lønnsvekst.

– De sterke tiltakene som ble iverksatt over hele landet ser ut til å ha hatt ønsket effekt. Vi er på vei tilbake til det normale. Men det er fortsatt usikkert hvor lang veien blir og hvor store konsekvensene for Stavanger kommune blir, og når pandemien tar seg opp igjen, sier Vareide i pressemeldingen.

Kostnadsvekst i kommunens tjenester

Stavanger kommune skriver at uavhengig av koronasituasjonen er det en urovekkende kostnadsvekst i kommunens tjenester. De økte kostnadene kan bli 90 millioner kroner ved årets slutt.

– De største avvikene er på barnehage, grunnskole, Nav og alders- og sykehjem. Kommunedirektøren anbefaler at ekstra utgifter som ikke er relatert til pandemien må dekkes inn i 2020, skriver kommunen.

Tertialrapportene for Stavanger kommune utarbeides per 30. april og 31. august. Rapportene gir status og prognoser for kommunens drift i 2020. Tertialrapport per 30. april behandles i formannskapet 11. juni og kommunestyret 15. juni.