Stavanger

Ungdomsvold på Tasta bekymrer - ett år etter at alarmen gikk

Ett år etter alarm om vold og bråk blant svært unge barn og ungdom på Tasta, skiller området seg fortsatt negativt ut. Politikere får mye pågang fra utrygge beboere.

Mette Vabø (V), leder i utvalg for oppvekst og utdanning, og Julie Vold (H) i Tasta bydelsutvalg har tatt opp ungdomsmiljøet i bydelen i de to utvalgenes møter nylig. Politikerne viser til at det nå er gått ett år siden alarmen om vold blant Tasta-ungdom gikk. Kommuneadministrasjonen ble nå spurt om hvilke tiltak som er satt i verk for å bedre ungdomsmiljøet, hva som gjøres av kriminalitetsforebyggende arbeid, og om det er behov for ytterligere tiltak fra kommunens side, og i tilfelle hvilke.

– Jeg har fått og får en del henvendelser fra folk på Tasta som er utrygge, og som opplever enkelte ungdomsmiljøer som skremmende. Det er selvsagt veldig, veldig synd, sier Vabø til RA.

Mobiliserte

I fjor vinter og vår var det enkelte grove voldshendelser, og på et folkemøte rett før påske ble over 200 deltakere samlet. 30 nye personer meldte seg som natteravner.

– Det jobbes veldig godt av en rekke ulike instanser, og jeg opplever de slik at de gjør det de kan, både Barnevernet, Natteravnene, Uteseksjonen, ungdomsklubben og kommunens SLT-tiltak (Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak), og politiet er tett på situasjonen, men litt av problemet er at de det gjelder er under den kriminelle lavalderen, sier Vabø.

Mette Vabø gruppeleder Stavanger Venstre

Personer under fylte 15 år kan som kjent ikke straffeforfølges.

– Bekymret

Vabø peker på rapporter om at det er et svært lite antall barn og unge ungdommer som utfører store deler av kriminaliteten som det er rettet oppmerksomhet på i Tasta bydel.

Utvalgslederen har fått tilbakemeldinger om at situasjonen er om lag på samme nivå som for ett år siden.

– Jeg forstår godt at befolkningen på Tasta er utålmodige, og jeg er bekymret for situasjonen. Det er også viktig at å huske at dette er ungdom som ikke har det bra selv, heller, og som også trenger hjelp, sier Vabø, og legger til at dette er personer som ser ut til å være vanskelig å fange opp av hjelpeinstansene.

– Vi ønsker å ta gode grep, og vil vite hva mer kommunen kan bidra med. Det vi får beskjed om er at det ikke står på ressurser, da hadde de bedt om mer penger, sier Vabø.

Unge gutter

Jone Skjelbred, med tittel kommunalsjef barn, unge og familie, framholder at gode nærmiljøer, skoler fritidsklubber, oppsøkende tjenester og andre universelle tiltak er det viktigste i kommunens kriminalitetsforebyggende arbeid. Relasjonsbygging, inkludering og mestring er sentralt, og det legges vekt på samarbeid og dialog mellom kommunens hjelpere, ungdommene og deres foresatte.

– Problemet med ungdomskriminalitet er noe mange kommuner strever med, og vi har ikke funnet de tiltakene som virker godt nok, sier Skjelbred til RA.

Kommunalsjefen opplyser at Tasta fortsatt skiller seg negativt ut i rapporter fra politiet og andre. Et fåtall unge gutter er involvert i en stor andel av forholdene, og har over tid begått gjentatt alvorlig kriminalitet. Det er fortsatt stor bekymring knyttet til alvorligheten av hendelsene. Guttene har blant annet vært involvert i hærverk, trusler om vold, bruk av vold, trusler ved bruk av kniv, kasting av stein, hærverk og tyverier.

Har satset ekstra

Det har over tid vært ekstra innsats i bydelen. Skjelbred lister opp en rekke tiltak:

  • Ekstra tett oppfølging fra Uteseksjonen – mer oppsøkende virksomhet, pizzakvelder med kontaktetablering med ungdom og samarbeid om jobb til ungdom spesifikt på Tasta
  • Utvidet ressursteammøter med alle skoler, uteseksjon, fritid, Tasta senter, politi, barnevern, kirke osv. som møter barn og unge
  • Samarbeidsmøter mellom Uteseksjonen, barnevernsvakt, politi, natteravnsleder og SLT-koordinator
  • Mobilisering av foreldre på foreldremøter på Teinå, Tastaveden, og Tastarustå for å mane til solidaritet, sosial kontroll osv.
  • Revitalisering og mobilisering til natteravnordningen i dialog med FAU på ungdomsskolene, Frivilligsentralen og Kirkens Bymisjon
  • Mer åpen fritidsklubb og Åpen Hall i samarbeid med Tasta håndballklubb
  • Tett oppfølging av de barna som er mest involvert i kriminaliteten

Skjelbred bekrefter Vabøs oppsummering om at det ikke er penger, men mangel på virkemidler og tiltak som virker. Politiet har meldt om manglende muligheter i lovverket til å sette sanksjoner og konsekvenser for barn under 15 år. Det kommunale hjelpeapparatet sliter med å få tiltakene til virke, og at det tar tid å få til endringer hos de mest involverte ungdommene og deres familier. Kommunalsjefen følger med interesse planene om ungdomsdomstol, og vil også følge med på om andre kommuner har tatt grep som har lyktes.

Skjelbred bekreftet overfor RA at det i hovedsak er de samme i den lille gruppen unge gutter som har stått for kriminaliteten over tid.

– Antallet er lite, men det er en fare for at de kan trekke til seg annen ungdom, sier Skjelbred, som oppfatter ungdomsmiljøet på Tasta generelt som godt.Nyeste fra Dagsavisen.no: