Stavanger

Egenbetalingene i Stavanger: Vil ha dyrere SFO

Hvor mye penger må Stavangers innbyggere neste år betale i egenandel for tjenester som kommunen gir? Kommunedirektørens forslag til betalinger for barnehage, SFO og en rekke andre tjenester er lagt fram nå.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Kommunedirektøren i Stavanger, Per Kristian Vareide, har lagt fram sitt forslag til nye satser for egenbetaling av kommunale tjenester det kommende året. Det skjer som en del av presentasjonen av handlings- og økonomiplanen.

Kommunedirektøren foreslår at betalingssatsene i SFO høsten 2023 videreføres våren 2024. Fra høsten 2024 økes satsene med 120 kroner per måned for en 100 prosents plass og 84 kroner per måned for en 60 prosents plass.

SFO-endringer varslet

For SFO-ens del vil det uansett etter alt å dømme bli endringer. Stavanger kommune har i de siste årene hatt gratis SFO for alle førsteklassinger, uavhengig av foreldrenes inntekt. Det nye flertallet i kommunen (H, Frp, KrF, V og Pp) har varslet at de ønsker en omlegging til en behovsprøvd ordning med reduserte priser for foreldre med lav inntekt.

Kulturskole

Her er andre forslag om endringer i egenbetalingene:

Kontingentsatsene for Stavanger Kulturskole økes i snitt med 5 % til følgende beløp med virkning fra 1. januar 2024.

Betalingssatsene for Fiks Ferigge Ferie i 2023 videreføres også i 2024.

Lokaler i kommunens bydelshus brukes gebyrfritt av forskjellige frivillige lag og organisasjoner, og leies ut etter gitte satser til arrangementer i privat regi. Betalingssatsene for 2023 videreføres til 2024.

Langtidsopphold og korttidsopphold i sykehjem foreslås økt i tråd med endringer i statsbudsjettet.

Dagsenter

Stavanger kommune krever sats for opphold på dagsenter på kr 110 i 2024, tilsvarende Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2024.

Betalingen for måltider økes med 4,3 % til kr 60 for dagsenterbrukere med nettoinntekt under 2G og til kr 106 for dagsenterbrukere med nettoinntekt over 2G.

Hjemmehjelp

Egenandel per måned for hjemmetjenester i husholdninger med samlet inntekt under 2G beholdes tilsvarende maksimal betalingssats på kr 230. Satsen er gitt ved forskrift og er i tråd med statsbudsjettet for 2024. I Stavanger har kommunedirektøren lagt til grunn en tolkning som betyr at alle husstander med inntekt under 2G betaler kr 230 per måned for hjemmehjelp.

Timesats for hjemmehjelp: kr 546.
Nivået på kommunale egenbetalinger skal, i likhet med alt annet av Stavanger kommunens driftsbudsjett, behandles av formannskapet og vedtad endelig i bystyret.

Nyeste fra Dagsavisen.no: