Stavanger

Flere trenger mer sosialhjelp i Stavanger

Politikerne fikk nylig lagt fram tall som viser en drastisk økning i utgiftene til sosialhjelp i Stavanger siste året, særlig blant unge. Det er blitt 455 nye mottakere. Totalt ble det brukt 54,6 millioner kroner mer over åtte måneder.

---

FAKTA

  • Brutto utgifter til sosialhjelp i Stavanger var 38,2 prosent høyere ved utgangen av august i år sammenlignet med samme periode i fjor, og antall mottakere av sosialhjelp var 14,1 prosent høyere.
  • Det er blitt 455 nye mottakere fra 2022 til 2023.
  • Totalt ble det brukt 54,6 millioner kroner mer over åtte måneder.
  • Sosialhjelp til flyktninger fra Ukraina utgjør om lag 17 prosent av de totale utgiftene.
  • Utgifter til midlertidig bolig har økt med 89,8 prosent og antall personer som har mottatt stønad til formålet har økt med 29,7 prosent
  • Antall mottakere under 25 år har økt med 17,7 prosent
  • Antall mottakere med forsørgeransvar for barn har økt med 13 prosent, og utbetalinger til denne gruppen har økt med 30,5 prosent
  • Antall nyregistrerte mottakere har økt med 43,1 prosent
  • Antall langtidsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt har økt med 27,3 prosent

---

Utvalg for helse og velferd fikk tirsdag presentert tall som viser utviklingen i utbetalt sosialhjelp for periodene januar-august for de tre siste årene. Mens det fra 2021 til 2022 ikke var noen dramatiske endringer i tallene i årets første åtte måneder, har tallene gjort et kraftig byks fra 2022 til 2023.

54,6 millioner kroner i økt sosialhjelp totalt sett i Stavanger utgjør 38,2 prosent økning. Totalt sett er det blitt 455 nye sosialhjelpsmottakere fra 2022 til 2023.

– En vesentlig del av økningen kommer på grunn av mottak og bosetting av flyktninger fra Ukraina, men også utenom det er det også en stor økning, sier Geir Erik Ellefsen, kommunalsjef for velferd og sosiale tjenester, til RA.

Regulering

Han peker også på at Stavanger kommune følger statens veiledende satser for sosialhjelp, som regjeringen årlig vurderer nivået på, og som ble regulert opp i mai.

– En liten del av økningen skyldes at statens satser reguleres årlig. Mat, strøm og andre utgifter øker, og det er derfor nødvendig med en liten økning i utbetalingene for å holde tritt, sier Ellefsen.

Dyrere husleie

Han viser også til at husleieprisene i Stavanger har økt mye de siste årene.

– Det betyr økte utbetalinger for å dekke boutgifter i nye husleiekontrakter, sier kommunalsjefen.

Det er en kraftig økning i antallet nye mottakere av sosialhjelp siste året. 332 personer er registrert som nye brukere og som har fått utbetalinger (43 prosent økning fra 2022 til 2023), av dem er 159 personer under 30 år. (56,4 prosent økning).

Dyrere mat

– Økende priser på mat og generell dyrtid slår ut, men vi er litt usikre på de spesifikke årsakene til at det er så stor økning blant de unge mottakerne. Dette er noe vi er opptatt av og har oppmerksomhet på. Samtlige er det ikke en slik kraftig utvikling i utviklingen av antallet unge langtidsmottakere. Slik jeg leser tallene viser det at at de fleste unge er inne i systemet bare for en kort periode, sier Ellefsen.

Av de 218 nye langtidsmottakerne er bare 14 under 25 år, en økning på relativt moderate 6,8 prosent siste årsperiode.

– Det er aktivitetsplikt for personer under 25 år, og det settes i gang tiltak umiddelbart for denne gruppen, både gjennom kommunen, staten og fylkeskommunen, og vi lykkes godt med dette. Bistand og støtte til å komme inn i skole og arbeid er det viktigste, sier Ellefsen.

Han peker også på at årsaker og behov er sammensatte, og at sosialhjelpssatsene er veiledende, og vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Får veiledning

Nav gir også råd og veiledning uten økonomisk støtte, i 2021 fikk 109 personer denne hjelpen, det hadde økt til 225 i 2022 og 317 personer i 2023.

– Navs oppgaver går ut over det å bistå med ytelser, og utviklingen i antall personer som får råd og veiledning er slik sett positiv, sier kommunalsjefen.

Mangelen på kommunale boliger i Stavanger slår også ut på sosialhjelpsutbetalingene. 31. august sto 159 personer på venteliste for ordinær kommunal bolig, i tillegg til 70 som venter på kommunal bolig. Dette er en av årsakene til at gjør at kommunen har økte utgifter til hospitser, leilighetshoteller og andre midlertidige bosteder.

– Utgifter til midlertidig botilbud er knyttet til ventelister på kommunale boliger. Det blir flere bosatt midlertidig, og de bor der i lengre tid, sier Ellefsen.

Han peker også på at alle barns muligheter til å delta på fritidsaktiviteter er viktig.

– Politikerne i Stavanger er opptatt av å sikre fritidsaktiviteter for alle barn og unge i kommunen, særlig å sikre at barn i lavinntektsfamilier sikres disse mulighetene, sier kommunalsjefen.

– Dessverre en trend

Leder i utvalg for helse og velferd i Stavanger, Dag Mossige (Ap) er bekymret for utviklingen i antall sosialhjelpsmottakere.

– Dette er dessverre en trend i hele Norge. Det er dessverre slik at når matvarepriser øker om det meste blir dyrere, så går det sterkest ut over de som har minst fra før. Vi i dagens utgående flertall har forsøkt å motvirke noen av effektene, noe av det første vi gjorde var å vedta at barnetrygden ikke skulle inngå i beregningen av sosialhjelpen, i tillegg til gratis SFO i første klasse og gratis skolemat, sier Mossige.

Pandemien?

Han er også usikker på hva det er som gjør at økningen er spesielt sterk blant de yngste sosialhjelpsmottakerne.

– Dette blir spekulasjoner, vi vet at en del personer taklet pandemien svært dårlig, og nå sliter med å komme videre med utdanningsløpet sitt. Dessuten, selv om det er svært lav arbeidsledighet i Stavanger, er det er også stadig færre jobber for de ikke har høyere utdanning, sier utvalgslederen.

Dag mossige

Mossige peker også på at kommunen nå må bruke mye penger på midlertidige botilbud.

– I fjor vedtok vi i dagens utgående flertall å bruke 400 millioner kroner på å kjøpe nye kommunale boliger, sier utvalgslederen.

Mer fra Dagsavisen