Stavanger

Se detaljert oversikt: Her graves det i Stavangers gater i 2023

Gatelys, sykkelveier, avløpsledninger, underganger og nye kaier er blant arbeid som utføres i Stavanger kommune i år. Her er en stor oversikt over hvilke gater det graves i.

Stavanger kommune budsjetterer med å bruke 594 millioner kroner på veier, vann og avløp og andre prosjekter i 2023. Til sammenligning var investeringsbudsjettet på 378 millioner kroner i 2022. Utvalg for miljø og utbygging fikk prosjektplanen på sakskartet for gjennomgang i møtet onsdag.

– Aktivitetsnivået er høyt, vi har giret godt opp i år, og det er en rekke prosjekter på gang. Vi ønsker å ha et høyt nivå også for å ha aktivitet i anleggsbransjen, og ønsker samtidig å få gode priser, sier seksjonssjef Sveinung Lunde til RA.

Mange små

Han ser ikke noen spesielle områder der innbyggerne kommer til å merke det ekstra godt med stort trykk eller betydelige omveier i trafikken, selv om det naturlig nok blir omkjøringer.

– De beboerne som får gravemaskiner utenfor hekken sin og i gaten sin og ellers tett på seg kommer jo til å merke at det arbeides, men jeg kan ikke se noe prosjekt som utmerker seg, sier Lunde. Se faktaramme over berørte gater nederst.

Det er en rekke mindre prosjekter som preger arbeidslisten.

Her kan du se noen av veiene og områdene som blir berørt:

Mye i Sandvikveien

Han peker likevel på at Sandvikveien i Hillevåg er et område der det kommer til å skje mye i år og de kommende årene. I mai starter arbeidene, som inkluderer vann og avløs, bygging av sykkelvei, ny bru over jernbanen og gang- og sykkelveikulvert under Sandvikveien, en ny trasé som vil gi en mye tryggere skolevei for de elevene ved Kvalaberg skole som skal krysse veien.

En del av prosjektene består av samarbeid mellom ulike instanser, og er derfor utfordrende både for kommunen og de andre aktørene.

Lyse Neo-samarbeid

– Teknisk sett er for eksempel arbeidene i Rektor Steens gate på Våland meget krevende, her skal Lyse Neo arbeide med fjernvarme, sier seksjonssjefen.

Lyse Neos fjernvarmeprosjekt skal koordineres med kommunens arbeid med sykkelgate med rødt dekke, regnbed og vann og avløpsanlegg.

Mer miljøgate

I Møllegata, på strekningen mellom St. Svithuns gate og Kannikgata, pågår det også et arbeid som krever sitt av de ulike instansene, her kommer det ny overvannsledning og ny vannledning, mens også denne delen skal oppgraderes til miljøgate med rødt belegg, opphøyde kryss og endring i parkeringen, samtidig som Lyse Neo legger fjernvarme i gaten.

Arbeidsprogrammet for 2023 inkluderer anlegg bestilt av avdelingen for vann, avløp og renovasjon, Idrett og utemiljø, Bymiljøpakken, Stavanger Utvikling KF og med anleggsbidrag fra Helse Stavanger, i tillegg til arbeid for Lyse og andre kabelselskaper. Kommunens egne investeringer på 594 millioner kroner er fordelt på 49 prosjekter som vil være under bygging i 2023, samtidig som 30 andre er i prosjekteringsfasen.

---

FAKTA: Her graves det

 • Prosjekter i regi av Stavanger kommune i 2023 (tid for planlagt start og slutt i parentes):
 • Ved Kompani Linges vei/Revheimsveien: Grøntarealer, gangstier og belysning (mars 2023-juli 2023)
 • Patruljestien/Regimentsveien: Grøntarealer, gangstier, belysning og overvannssystem (sep. 2023-mars 2024).
 • Knud Holms gate: Vann og avløp (jan. 2023-des. 2023).
 • Nytorget, Hospitalgata, deler av Pedersgata, Langgata, Bergelandsgata, Brødregata og ABC-gata: Vann- og avløp (april 2023-des. 2025)
 • Opheimsgata og gater rundt: Vann og avløp, sykkelprioritert gate. (juni 2023-juni 2024).
 • Skytterlagsveien: Vann og avløp (okt. 2022-april 2023).
 • Sørmarkveien: Spillvanns- og vannledning ned til Sørmarka Arena. (Okt. 2022-jan. 2024).
 • Kannikgata og gater rundt: Vann og avløp, nye lysmaster og høyspentkabel (Lyse) (feb. 23-juli 2024)
 • Diagonalen: Vann og avløp (okt. 2022-sep. 2024).
 • Fra Talje til Nærland på Finnøy: Ny vannledning i sjø (juni 2023-des. 2023).
 • Øvre Orknøygate: Vann og avløp og gangvei med gatelys (august 2022-mars 2023).
 • Ulsnesveien: Hovedvannledning (mai 2023-des. 2023).
 • Gauselvågen: Fortau, vann og avløp (jan. 2023-jan. 2026).
 • Lundebakken: Fortau (mai 2023-jan. 2024).
 • Hetlandsgata: Fortau og innsnevring av vei. Gateparkering fjernes. (aug. 2023-juni 2024).
 • Breivikveien og Haugesundsgata: Utbedring/reetablering (aug. 2023-juni 2024).
 • Sandvikveien: Sykkelvei, ny bru over jernbanen, gang- og sykkelveikulvert og vann og avløp: (mai 2023-august 2025).
 • Muségata mellom Lagårdsveien og Rogalandsgata: Sykkelfelt (sep. 2022-mars 2023).
 • Ved Ullandhaug skole: Utvidet sykkelvei med fortau gjennom undergang (juni 2023-des. 2023).
 • Lervigparken: Opparbeidelse (aug. 2023-mai 2024).
 • Lindøy: Ny kai (jan. 2023- des. 2023).
 • Vannassen: Rehabilitering av dam og avrenning fra lukket anlegg til 140 meter åpen bekk (nov. 23-mars 2025).
 • Orknøygata (nedre del), gangvei (sep. 2022-mars 23).
 • Øvre Vågen, Landnotveien og Skøyteveien: Vann og avløp, samt fortau langs hele Øvre Vågen (jan. 2022-juni 2023).
 • Atlanteren, Hundvåg, støyreduksjon mot bebyggelse: feb. 2023-des. 2023).
 • Varden sør: Vann og avløp i Godalsveien, Dalaneveien, Heskestadveien og Solheimsveien, og fortau i Dalaneveien.
 • Marieroalleen: (Vann og avløp, feb. 2023-2024).
 • Dusavikveien: Vann og avløp, og ny pumpestasjon. (august 2023-mars 2026).
 • Møllegata: Vann- og overvannsledning. Mer miljøgate. Fjernvarme fra Lyse Neo (jan. 2023-nov. 2023).
 • Vindmøllebakken, Pedersgata og Spilderhauggata: Vann og avløp (august 2022-august 2024).
 • Krossgata, Emmausveien, Gjesdalsgata og Lervigsveien: Vann og avløp, nytt gatelys (feb. 2021-juni 2023).
 • Roaldsøy: Sanering av private utslipp til sjø (april 2023-sep. 2023).
 • Haukeligata og Jelsagata: Vann og avløp, nytt gatelys, reetablere vei og belegningsstein på fortauene i Jelsagata. (august 23-august 2024).
 • Gauselvågen: Vann og avløp, sanering av utslipp i sjø (okt. 2023-august 2024).
 • Øygardsveien: Boliger kobles på kommunalt vann og avløp, (juni 2023-juni 2024).
 • Madlaveien og Hannasdalsgata med sidegater: Vann- og avløpsanlegg, og sykkelprioritert gate i Hannasdalsgata. (sep. 2023-mai 2025).
 • Vestre Åmøy: Gang- og sykkelvei, 1,2 km fra Åmøybrua til rundkjøringen på Vestre Åmøy (april 2023-des. 2023).
 • Uelands gate: Rekkverk (mars 2023-mai 2023).
 • Rektor Steens gate: Vann og avløp, sykkelgate med rødt dekke, fjernvarme fra Lyse Neo (juni 2023-sep. 2024).
 • Myrvangveien, Vårliveien, Køhlers vei og Roald Amundsens vei. Vann og avløp (aug. 2021-juni 2023).
 • I tillegg bygges mye infrastruktur i Jåttåvågen, på nye Stavanger universitetssjukehus og langs Bussveien.
 • Tidspunkter for start og slutt er ikke låst, og kan endres av praktiske og andre forhold.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: