Stavanger

Ønsker tretoppsti rundt Ullandhaugtårnet

Skal stå klart som en del av 900-årsjubileet i 2025. Prislapp: 62 millioner kroner.

Stavanger kommune har gjennomført en mulighetsstudie som ser på løsninger for atkomst til de høyere platåene i Ullandhaugtårnet, en sterkere kobling til turstinettverket rundt, og opparbeidelse av friområdet ved tårnet.

Tretoppstien som nå foreslås er i litt mindre skala enn først skissert i Helen & Hard sitt visjonsbilde. Årsaken er hensynet til naturen i området rundt tårnet.

–  Målet er å tilgjengeliggjøre den unike utsikten for allmennheten, skape ny aktivitet rundt tårnet og styrke Ullandhaug som turmål og destinasjon. En mindre versjon av tretoppstien framstår som en naturlig forlengelse av Ullandhaugtårnet ut mot turområdene i Sørmarka og botanisk hage, og vil på en unik måte løfte fram Ullandhaug i feiringen av 900-årsjubileet, sier prosjektleder for Stavanger 2025, Lena Antonius til kommunens nettside.

Ideen om en tretoppsti rundt Ullandhaugtårnet kom i 2021 i forbindelse med planleggingen av Stavanger 2025. Ullandhaugområdet er en av tre hovedsatsinger i jubileet, og skal løfte fram Stavanger som kunnskapsregion og studentby.

Tre alternativer – en klar anbefaling

Mulighetsstudiet har videreutviklet prosjektet fra visjonsbildet for å ta hensyn til tilbakemeldinger og innspill fra interne og eksterne samarbeidspartnere. Blant annet har arbeidet vektlagt universell utforming og minst mulig innvirkning på eksisterende natur og dyreliv.

Mulighetsstudiet skisserer tre alternative konsepter (A, B og C) med en klar anbefaling om konsept A.

– Alle de tre forslagene har en universelt utformet gangvei som snor seg rundt tårnet og gir universell atkomst til de to nederste platåene på tårnet. Alternativ A gir i tillegg universell atkomst til utsikten fra toppen av tårnet via en utvendig trapp og heis opp til nest øverste utsiktsplattform, sier prosjektleder for mulighetsstudiet i Stavanger kommune, Zakarias Chibssa.

Alternativ B og C gir begrenset tilgjengelighet til toppen av tårnet fordi de mangler tilbygd heis (B) eller både heis og trapp (C). Alternativ A vil i større grad realisere alle målene for prosjektet.

Derfor nedskalering

– En universell utformet gangvei «tretoppsti» til neste øverste utsiktsplattform, ville krevd større areal enn det som ble skissert i visjonsbildet og ført til større inngrep i naturen rundt tårnet. I tillegg ville det arkitektoniske uttrykket tårnet har i dag, blitt endret. Derfor var ikke dette et alternativ vi så videre på i mulighetsstudien, sier Chibssa.

Inkludert i alle alternativene i mulighetsstudien er kafeen på nivå en i tårnet, et belysningskonsept som vil gi tilleggskvaliteter til opplevelsen av tårnet på nært hold og sett på avstand, ulike lek- og aktivitetselementer, samt offentlig toalettbygg og sykkel- og HC-parkering.

Utarbeidelsen av mulighetsstudien har involvert interesseorganisasjoner og samarbeidspartnere, samt relevante fagavdelinger i Stavanger kommune. Lyse, som eier tårnet, har stilt underlagsmateriale om tårnet til rådighet slik at utredningen har blitt best mulig.

62 millioner kroner

Estimert kostnadsramme for det anbefalte konseptforslaget (A) er på 62 millioner kroner og foreslås innarbeidet i handlings og økonomiplan 2024–2027. Framdriftsplanen legger til grunn at tårnet og gangveien skal åpnes for publikum i løpet av jubileumsåret 2025.

Saken legges nå fram til politisk behandling og skal først opp i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 1. februar. Endelig vedtak i saken gjøres av Stavanger formannskap 9. mars.

Nyeste fra Dagsavisen.no: