Stavanger

Fjerne forurensing: Vil tømme hele Hålandsvatnet

– På tide å ta et oppgjør med forurensingen i Hålandsvatnet en gang for alle. Enten det er å tappe ut hele vannet, eller en annen løsning, mener Leif Arne Moi Nilsen.

Hålandsvantet er svært forurenset. Bading frarådet på det sterkeste. Kloakk fra rundt 25 husstander har tidligere rent rett ut i vannet. Dette har ført til jevnlige oppblomstringer av alger. Overvann fra nærliggende gårder har endt opp i Hålandsvantet, som ligger i både Stavanger og Randaberg kommune.

I høst ba flertallet – Høyre, Frp, Venstre og folkets parti – i Utvalg for miljø og utbygging kommuneadministrasjonen i Stavanger om å utrede en sak om muligheten for å tømme hele Hålandsvatnet for vann, for å så bli kvitt forurensingen i ferskvannet.

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) mener det er på høy tid at noe gjøres med Hålandsvatnet.

– Det er jo en del som lo av meg da ideen ble lagt på bordet. Det er kjekt at utvalget ble med på å utrede tappingen, og at også kommuneadministrasjonen tar dette seriøst, sier Moi Nilsen til RA.

- Kan ikke vente mer

– Jeg har vært med i politikken i 30 år. Hvor fælt det er i Hålandsvatnet er noe vi alltid har diskutert, men lite er gjort. Nå kan vi ikke vente mer. Kanskje min plan ikke lar seg realisere, men det vet vi ikke før vi har snudd hver stein. Jeg har tro på dette, og jeg er glad administrasjonen har sagt at dette er noe vi skal se nærmere på, fortsetter Moi Nilsen.

I onsdagens UMU-møte vil Moi Nilsen fremme følgende forslag til vedtak på vegne av Frp, Høyre og Venstre:

  1. Sak vedrørende foreslått tiltak om tapping av Hålandsvatnet for vann, samt orientering om ulike tilskuddsordninger for tiltak på vannmiljø, tas med i det videre arbeidet.
  2. Arbeidet med tiltaksplanen opprioriteres, og alle foreslåtte tiltak tas med i det videre arbeidet.
  3. I det videre arbeidet vurderes det om fosfatet kan være en resurs som kan bidra til finansieringen.
  4. Det søkes samarbeid med regionens miljøbedrifter som IVAR, IKS, og Velde Miljø AS m.f. for å høste erfaring vedrørende fjerning/ resirkulering av forurensningsmassen.

Han mener «rengjøringen» av Hålandsvatnet må gjøres skikkelig.

– Man kan kapsle inn forurensingen på bunnen, men hvor mange år fungerer det før vi må gjøre det på nytt? Jeg mener det beste er å tappe ut vannet. Kanskje er det også mulig å borre en tunnel og la vannet renne ut i sjøen. Det er mange løsninger og vi bor i et område med høy kompetanse, sier Moi Nilsen.


Leif Arne Moi Nilsen

Kloakken som rant ut i innsjøen er proppet, og lagt inn i det kommunale anlegget. Avrenningen fra landbruket er et annet problem som må løses.

– Det er viktig at Hålandsvatnet forblir rent etter et slikt inngrep, sier Moi Nilsen.

Å tømme Hålandsvatnet koster penger, men Moi Nilsen mener det er høyaktuelt å skaffe midler fra flere hold, både fra det offentlige støtteordninger og private bedrifter.

– Det er sikkert flere store bedrifter som vil være med og ta et slikt samfunnsansvar, mener Moi Nilsen.

Tapping følger saker videre

Onsdag blir politikerne i utvalget forelagt funnene så langt.

I saksdokumentene har kommunedirektøren listet opp flere usikkerheter forbundet med en eventuell tømming av den 1,2 kvadratkilometer store innsjøen som er rundt sju meter dyp – men 25 meter dyp på det dypeste:

  • Kostnadene forbundet med tiltaket er usikre. Vi har lite erfaringstall på grunn av få tilsvarende prosjekter.
  • Tiden vannet vil måtte ligge brakk, og dermed påvirkning på området som et rekreasjonsområde og dens bruk til fiske og jordvanning er usikkert på grunn av mangel på erfaringstall.
  • Påvirkningene på dyreliv
  • Klimaeffektene ved mineralisering av sedimentene.
  • Usikkerhet om tiltaket vil godkjennes av NVE, alle den tid vannet må ligge brakk i flere år.

40 millioner kroner og 37.500 lastebillass

Å tappe hele innsjøen for vann kan komme opp i en kostnad på minst 40 millioner kroner, ifølge rapportene til kommunen. Å tappe ut bunnvannet, som utgjør åtte prosent av totalvolumet, vil koste mellom tre og fire millioner kroner.

Hvor mye det vil koste å fjerne sedimenter etter tappingen er uvisst, men ifølge kommunen er det rundt 300.000 kubikkmeter som skal håndteres, 37.500 lastebillass.

Tradisjonell mudring er vurdert i rapporten. Det anslås at dette vil koste nær 50 millioner kroner, og vurderes derfor som uaktuelt Andre tiltak i rapporten er mindre kostbare.

NORCE utarbeidet i 2019 rapporten «Innsjøinterne tiltak i Hålandsvatnet» på oppdrag fra Stavanger og Randaberg kommune. Her ble det sett på tiltak for å begrense algeoppblomstringen. Rapporten konkluderte med at blant disse metodene var det tilsetting av Phoslock som ble vurdert til å være best egnet for Hålandsvatnet, sett i et kost-nytte perspektiv.

Hvilke tiltak som er aktuelle å gjennomføre vil komme fram i helhetlig tiltaksplan for Hålandsvatnet, som vil utarbeides i samarbeid med arbeidsgruppen for Hålandsvatnet.

Tiltaksplanen vil behandles politisk i både Stavanger og Randaberg kommune, og styringsgruppen til samarbeidsprosjektet for Hålandsvatnet.