Stavanger

Er stavangerfolk inkluderende?

Dette svarte innbyggerne i Stavanger om seg selv og egen by.

Nylig gjennomførte Stavanger kommune en innbyggerundersøkelse. Her kom det blant annet fram at kun 14 prosent av befolkningen visste om byen 900-årsjubileum i 2025. Tre år senere er bevisstheten betraktelig opp.

I samme undersøkelse spurte kommunen innbyggerne sine flere spørsmål om byen de bor i. Innbyggerne ble spurt i 2020 og i starten av 2023.

I hvilken grad føler du tilhørighet til Stavanger?

Svarene i 2023 kontra 2020 er omtrent identiske, med en liten økning i de som har svart 4 utav 5 på tilhørighet. Samlet er det likevel en god skår med et snitt på 78,1 utav 100, hvor 2020 hadde et snitt på 78,0.

Undersøkelsen viste imidlertid også at Stavanger scorer høyere enn andre norske byer når det gjelder tilhørighet og sentrumsattraktivitet. Dette kom også til uttrykk i svarene på det helt åpne spørsmålet: Hvis du skal trekke fram en ting i Stavanger du er mest stolt av, hva er det? Av et stort mangfold av svar, var det to som gikk igjen: sentrum og naturen.

De helt ferske kommunedelene Finnøy og Rennesøy oppga i 2020, få uker etter kommunesammenslåingen, betydelig lavere tilhørighet til Stavanger og opplevd sentrumsattraktivitet enn innbyggere i andre kommunedeler.

Blant ungdommene var tilhørigheten til Stavanger nesten like høy som blant voksne innbyggere, men betydelig lavere blant ungdom på Rennesøy.

– Attraktivitet til Stavanger sentrum ble vurdert høyere enn landsgjennomsnittet, på samme måte som hos voksne innbyggere, men noe lavere blant ungdom på Rennesøy, sier Lena Antonius, prosjektleder for Byjubileet i Stavanger kommune.

Innbyggerne i Stavanger er flinke til å inkludere personer som kommer flyttende hit?

Svarene i 2023 kontra 2020 er igjen svært like, med et snitt på 56,4 utav 100 i 2022, og 2020 hadde et snitt på 56,5. Det er ikke signifikante forskjeller mellom årene.

På spørsmålene om hvorvidt innbyggerne i Stavanger er flinke til å inkludere personer som kommer flyttende hit, og om folk i Stavanger bryr seg om på hverandre på en positiv måte, var scoren lavere enn andre norske byer, skriver Stavanger kommune.

I hvilken grad synes du sentrum i Stavanger framstår attraktivt i dag?

Svarene i 2023 kontra 2020 er ganske like, det er en god skår med et snitt på 66,1 utav 100, hvor 2020 hadde et snitt på 67,6. Det er ikke signifikante forskjeller mellom årene.

Folk i Stavanger bryr seg om hverandre på en positiv måte?

Svarene i 2023 kontra 2020 er svært like, med et snitt på 65,0 utav 100 i 2022, og 2020 hadde et snitt på 64,9. Det er ikke signifikante forskjeller mellom årene.