Stavanger

Bussveien: Vil framskynde Hillevåg-bygging

Fylkeskommunen får kraftig kritikk for tidsbruken i planlegging av bussveistrekningen mellom Hillevåg og Byterminalen. Stavanger-politikerne krever fortgang.

I prosjektet tidligere omtalt som «Bussvei 2020» er nå oppstarten av anleggsarbeidene fra Hillevåg til Stavanger sentrum ikke planlagt før 2026. Utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) tok stilling til forprosjektet torsdag ettermiddag.

– Det er uheldig at byggestarten først skal være i 2026. Det gjør at det kontinuerlig blir gravearbeid med ubehag for bilister og busspassasjer, gjerne i 15 år i strekk, sa Kjartan Alexander Svartsund Lunde (V), som la fram forslag om høyere prioritering av strekningen, på vegne av eget parti, Ap, Høyre og MDG, og som fikk støtte fra alle partier unntatt Frp.

– Uakseptabel tidsbruk

Tidsbruken har også provosert UBS-nestleder Anders Fjelland Bentsen (Ap).

– At tidsbruken har vært helt uakseptabel, er det ingen tvil om. Det er sju år siden jeg sendte inn et skriftlig spørsmål og etterlyste framdriften. At vi nå, seks år etter planoppstart, bare har kommet dit en er i dag, er helt utrolig, sa Bentsen.

Han mener fylkeskommunen må arbeide på en annen måte med planarbeidet i fortsettelsen.

– Uforståelig

– Det er uforståelig at dette ikke kan fås til raskere enn det ble skissert av fylkeskommunen i forrige møte. Da får man tenke på hvordan man prioriterer ressursene sine, om en skal bytte ut noen eller få inn nye ressurser. Det kan ikke være akseptabelt at det går år ut og år inn før en får på plass disse reguleringsplanene, oppsummerte Bentsen.

Han la også vekt på at det er totalkonseptet med en sammenhengende bussvei mellom Stavanger og Sandnes som må på plass for å få Bussveien til å fungere etter hensikten.

– Klarer man ikke komme seg inn til sentrum, er det i alle fall ikke en bussvei. Det er litt som å legge ut en skjøteledning uten å koble den til, sa nestlederen.

Oppdeling?

På vegne av Ap, H, FP, MDG og V la han fram et forslag om at det skal vurderes om oppdeling av planområdet kan gi raskere gjennomføring, for eksempel ved at strekningen fra Haugåsveien til Hillevågstunnelen reguleres og prosjekteres først, før Lagårdsveien. Bare Frp stemte mot.

– Jeg ser på det som relativt uproblematisk å få på plass strekningen fra Haugåsveien til Hillevågsveien. Det burde være mulig å gjennomføre på 6–9 måneders tid, det er ikke så komplisert, sa Bentsen.

– Bussveien i bybåndet skal være «hovedstamveien» mellom Stavanger og Sandnes. Det er viktig å få gode løsningene i detaljene, men det aller viktigste er å få hele strekningen ferdig, supplerte John Peter Hernes (H).

«Fra vei til bygate»

Utvalget vedtok hovedtrekkene i forprosjektet, som betyr at dagens fylkesvei bygges om til bygate med midtstilt bussfelt, med kjørefelt for bil, sykkelfelt og fortau på hver side, og der en rekke av dagens rundkjøringer bygges om til lysregulerte T-kryss. Samtidig er det klart at bilistene får dårligere framdrift og må belage seg på venting når Bussveien står ferdig. «Ved omforming av fylkesvei 44 fra vei til bygate, vil framkommelighet for gående, syklende og kollektivreisende prioriteres foran biltrafikken», som det heter i vedtaket.

Stavanger-politikerne, alle partiene unntatt Frp, etterlyste dessuten at et hevet sykkelfelt med 2,2 meters bredde etterstrebes i videre planlegging, at hovedløsningen for syklister ikke bør være å krysse i gangfelt, men at underganger skal etterstrebes beholdt, at det skal et vurderes løsninger hvor rundkjøringer utformes slik at syklende som skal rett fram langs Bussveien får sykle utenom rødt lys, at det må legges til rette for mer enn tre busstopp på strekningen mellom Kilden og Stavanger sentrum og at busstoppet ved politistasjonen må opprettholdes i de videre planene.

Rundkjøringen ved Strømsbrua skal etter planen bli et lysregulert T-kryss der bussene blir prioritert.

Stavanger-politikerne ber også om at det skal være mulig å svinge til venstre i rundkjøringen ved Strømsbrua for kjøretøy i sørgående retning også etter omleggingen, der fylkeskommunens trafikkplanleggere foreslår et T-kryss.

Christine E. Hartvigsen (Frp) foreslo for øvrig at hele saken om Bussvei-traseen fra Hillevåg til Byterminalen avvises, uten å fremme noe alternativt forslag.


Nyeste fra Dagsavisen.no: