Stavanger

Flertallet øker boligoppkjøp og styrker frivilligheten

Utenom allerede kjent tannhelse-, eldre- og barnehagesatsing var flertallspartienes Stavanger-budsjett preget av en sterk økning i tilskudd til frivillige organisasjoner og raskere oppkjøp av kommunale boliger.

Lekkasjene har kommet tett fra flertallspartiene de siste dagene (se faktaramme), og pressekonferansen i forkant av at budsjettet ble lagt fram i formannskapet ble preget av nyheten om en sterk økning i tildelinger til frivillige lag og organisasjoner, på 6 millioner kroner. På tilhørerbenken satt en rekke tydelig fornøyde representanter for frivilligheten. Økningen går til Blå Kors, Kirkens Bymisjon, Dyrebeskyttelsen, Eksistensia, Røde Kors, SIS studenthelsestasjon, Skipper Worse og Fri Rogaland.

– Vi trenger fellesskapet

Aps gruppeleder Dag Mossige dro de store linjene.

– Skillene i Stavanger-politikken er tydelige. Vi vil styrke det offentlige, ikke ha tjenester på anbud for å gi privat profitt. Mer enn noen gang trenger vi fellesskapet, oppsummerte Mossige, og pekte på at mens flertallet ønsker universelle ordninger som for eksempel gratis trygghetsalarm for alle, ønsker dagens mindretall i større grad behovsprøving av kommunale tjenester.

Eldresatsing

Han viste også til satsinger som 38 millioner kroner årlig til husassistenter på sykehjemmene og 35 millioner kroner ekstra til faste vikarer i hjemmesykepleien.

– Jeg tror det aldri har vært en større styrking av eldreomsorgen i Stavanger, sa Mossige, som mener satsingen på husassistenter også vil gjøre det lettere å rekruttere fagarbeidere på sykehjemmene.

Kjøper boliger raskere

Frode Myrhol (FP) pekte på økning i bunnfradraget på eiendomsskatten og en omlegging av kommunedirektørens profil på innkjøp av kommunale boliger, der det er satt av 70 millioner i 2023 økende til 130 millioner kroner i 2026

– Kommunedirektøren vil også bruke 400 millioner kroner over fire år, men vil snur på tallene, og vil starte med 130 millioner i 2023, sa Myrhol.

Avgiftene øker mye

Flertallet har imidlertid ikke funnet rom for å redusere de økningene i de kommunale avgiftene som kommunedirektøren har lagt inn i handlings- og økonomiplanen. Det betyr blant annet 24 prosent økning av vannavgiften, 12 prosent økning av avløpsavgiften og 8 prosent økning i renovasjonsavgiften.

– Ja, vi prioriterte å øke bunnfradraget i eiendomsskatten, sier Mossige til RA.

Han har imidlertid fått signaler fra administrasjonen om at det kan være mulig å redusere utgiftene i disse tjenestene med mellom 2 og 3 prosent.

– Da er det mulig at vi fram mot kommunestyrets behandling av handlings- og økonomiplanen ser om vi kan redusere avgiftene tilsvarende, sier Mossige.

Øker skatteanslag og bruker fond

Salderingen av budsjettet skjer ved økning av kommunedirektørens skatteanslag for 2023 og tapping av kommunens etter hvert svært velfylte fondskonti. Flertallet henter også ut 5 millioner kroner fra Stavanger Parkeringsselskap, tar inn 6 millioner i klimaavgift for cruisetrafikken og kalkulerer med 5–7 millioner kroner i reduserte utgifter ved å kutte kommersielle bemanningsbyråer i barnehagene

De 25 millioner kronene kommunen neste år vil bruke til støtte for tannbehandling til de som ikke har råd til høye egenandelen, tas eksempelvis fra Havbruksfondet.

brødtekst

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

FAKTA

  • Fra flertallspartienes forslag til Handlings- og økonomiplan, som vedtas i kommunestyret 12. desember:
  • 35 millioner kroner ekstra til faste vikarer i hjemmesykepleien i fireårsperioden.
  • Skolematordningen økes med 1,5 millioner kroner årlig i kommunedirektørens forslag. Flertallet plusser på med 5 millioner kroner i 2023 og 10 millioner kroner i 2024, 2025 og 2026. Ordningen utvides fra dagens 9 skoler til rundt 18–20 skoler fra skoleåret 2023–2024. I tillegg settes av 2 millioner kroner til mer utstyr årlig.
  • Bunnfradraget for eiendomsskatt økes fra 625.000 til 825.000 kroner i 2023. Det utgjør 461 kroner per husstand.
  • 3 millioner kroner årlig i økning til fysio- og ergoterapitjenesten.
  • Prøveprosjektet med husassistenter på sykehjemmene utvides med 21 millioner kroner i 2023 og med 38 millioner årlig fra og med 2024. Det er anslått at økningen vil utgjøre tre husassistenter på hvert sykehjem.
  • 25 millioner kroner i kommunal støtte til egenandeler for tannhelse til voksne.

---


Nyeste fra Dagsavisen.no: