Stavanger

Sørmarka-tomt for Vaulen skoles elever

Elevene ser ut til å bli flyttet til undervisningsbrakker i Sørmarka mens det bygges ny skole på Vaulen.

Vaulen skole — Det skal bygges ny skole på dagens skoletomt på Vaulen. Trange kår gjør at det ikke lar seg gjøre med flere brakker på dagens tomt i byggeperioden. Administrasjonen i Stavanger kommune foreslår å sette opp midlertidige undervisningsbrakker i Sørmarka, bak flerbrukshallen som nå har navnet Vår Energi Arena Sørmarka.

– Midlertidig skole i Sørmarka er en ok løsning, en løsning som også representanter for skolen har vært positive til. Dette blir gode klasserom med god luftkvalitet, og for elevene vil det nok føles omtrent som å gå på en vanlig skole, sier leder i utvalg for miljø og utbygging (UMU), Rune Askeland.

Han peker på at arealknapphet i Stavanger gir utfordringer.

– Det er en krevende oppgave å skaffe midlertidige lokaler mens det bygges ny skole, sier Askeland.

FAU-leder: – Ok valg

I dokumentene direktør Leidulf Skjørestad nå legger fram for politikerne i UMU til møtet 8. november anbefales en tomt sør for flerbrukshallen, i grøntområdet ved kunstgressbanen.

– Jeg mener at Sørmarka er et helt ok valg. Tomten er nær Vår Energi Sørmarka Arena, der det er mange kjekke aktiviteter skolen nok kan benytte seg av, sier FAU-leder Fay Veronika Kristensen på Vaulen skole til RA.

Tomten ligger nær Motorveien og på et strekk der også siste del av Sykkelstamveien skal bygges. Kommuneadministrasjonen peker på at både utearealet og klasserommene på skjermes for trafikkstøy.

– En viss frustrasjon

– Det vil være ulemper uansett hvilken midlertidig tomt man velger. Ved flytting vil noen barn få lengre, og dels veldig mye lengre skolevei, mens andre får kortere skolevei. Det er nok en viss frustrasjon hos noen foreldre, sier Kristensen.

I saksdokumentene pekes det på at den midlertidige skoletomten i Sørmarka vil ligge rundt 2 kilometer i luftlinje i avstand fra ytterkanten av skolekretsen (nederst i Bruvikbakken og i Hinnavågen), og at skoleveien sannsynligvis er innenfor 4 km gangavstand. Krav til gangavstand er 2 km for førsteklassinger og 4 km for øvrige elever. Behov for bussing må vurderes for de yngste elevene, konkluderer kommuneadministrasjonen.

Utålmodige

FAU-lederen peker på at både samarbeidsutvalget på kommunen og mange foreldre er utålmodige.

– Det har vært snakk om ny skole kjempelenge, og foreldre vil gjerne vite hva de kan forholde seg til. Kapasiteten på dagens skole er sprengt, det er for eksempel ikke spesialrom for sløyd, sier Kristensen.

Ulike andre tomtealternativer er vurdert, tidligere var en kommunal tomt i Jåttåvågen aktuell, men det frarådes nå på grunn av pågående og planlagt bygging der.

– Det har vært diskutert en midlertidig skole ved Hinna Park, etter min mening en veldig dårlig løsning for elever i skolekretsen, sier Kristensen.

Området der den midlertidige skolen var Vaulen-elevene skal komme. Tjensvoll FKs kunstgressbane til høyre, og Vår Energi Arena Sørmarka i bakgrunnen.

– Bra beliggenhet

– Vi stiller oss positive til Sørmarka. Det er et stort område med bra beliggenhet, og det vil være veldig greit å ha trafikksikker skolevei hit. Vi må se på eventuell skyss for de elevene som får lengst vei, sier Vaulen-rektor Tove Steen.

Midlertidige skolebygg, både omtalt som brakker, paviljonger og modulbygg, er bygninger med god standard. Etter planen skal dagens undervisningsbrakker på Vaulen skole flyttes til Sørmarka og brukes som administrasjonsbygg der.

– Slike bygg fyller kravene til universell utforming, ventilasjon og arealstørrelse. Hos oss er det midlertidige bygget det beste av våre bygninger, sier Steen.

I kommunens foreløpig planer legges det i Sørmarka opp til å sette opp to nye paviljongbygg med 14 klasserom hver, i tillegg til grupperom og arbeidsplasser og møterom for 28 lærere. Det er ikke planlagt egne parkeringsplasser for lærerne.

Kan bli avgjort i Oslo

Det er uklart når Vaulen-elever kan se fram til ny skole. Arealknapphet på tomten i Auglendsbakken har fått Statsforvalteren til å levere inn innsigelse, årsaken er at det i de nye planene er satt av for lite uteareal per elev sammenlignet med normen. «Å bygge en mindre skole, eventuelt å bygge to nye (mindre) skoler, ses som den eneste aktuelle løsningen», heter det i Statsforvalterens innsigelse. Kommunen har forsøkt megling, men uten gjennomslag. Det ligger an til at saken blir avgjort i Kommunal- og distriktsdepartementet.

– Det er gjennomført megling uten at det er framkommet en løsning. Selve plansaken skal nå endelig behandles i neste kommunestyre, og dersom kommunestyret vedtar planen slik den foreligger, vil saken bli sendt til departementet, opplyser Skjørestad.

Vaulen-rektoren tar usikkerheten om framdrift med ro.

– Vi hadde gjerne tatt imot en ny skole til helgen, vi, men vi må forholde oss til regelverket. Nå er det viktig å holde motivasjonen oppe, og det vil bli en veldig flott skole når den står ferdig, sier Steen.

Kommunen legger opp til sambruk av kunstgressbanen, for elever i skoletiden og for Tjensvoll FK på kveldstid og i helger.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


I området ved parkeringsplassen er det planlagt såkalt hjertesone, for å slippe av elever som blir kjørt til skolen.Mer fra Dagsavisen