Stavanger

Tertialrapport: Situasjonen i Europa påvirker Stavanger

– Dette vil kunne redusere kommunenes handlingsrom og føre til at det i fremtiden vil bli mer krevende å finansiere kommunale tjenester.

Situasjonen i Europa påvirker Stavanger kommune, blant annet gjennom bosetting av flyktninger og økte strømpriser. De langsiktige prognosene viser at vi er på vei inn i en moderat nedgangsperiode med historisk høy prisvekst og økt rentenivå. Det skriver Stavanger kommune på sin nettside.

Kommunen minner om at også staten har høye utgifter i forbindelse med flyktningstrømmen og de økte strømutgiftene i Sør-Norge. Regjeringen har varslet endringer i skatter og avgifter for naturressurser.

– Dette vil kunne redusere kommunenes handlingsrom og føre til at det i framtiden vil bli mer krevende å finansiere kommunale tjenester, sier kommunedirektør Per Kristian Vareide i en uttalelse.

Høyere utgifter enn inntekter

Det er forventet en økning i utgifter på 295,8 millioner kroner ved utgangen av året, i forhold til hva som er budsjettert på drift. Samtidig er det forventet en økning i inntektene med 204,4 millioner kroner.

Kommunedirektøren foreslår å justere opp driftsbudsjettet med 243 millioner kroner. I forslag til budsjettjusteringer prioriteres strømutgifter, ulike driftsutfordringer knyttet til brukere med særskilte behov og justeringer som følge av politiske vedtak. I tillegg foreslår kommunedirektøren å benytte oppsparte midler til å dekke påløpte koronautgifter, da kommunen trolig ikke vil få ytterligere koronakompensasjon.

Statlige tildelte tilskudd i forbindelse med flyktningsituasjonen er høyere enn forventede utgifter. Kommunedirektøren foreslår derfor å sette av det overskytende på fond, for å dekke framtidige utgifter knyttet til flyktningenes behov. Stavanger kommune er godt i gang med målet om å bosette 750 flyktninger fra Ukraina og andre land i løpet av 2022. Per september har kommunen bosatt om lag halvparten av flyktningene. Det planlegges for økt bosetting også i 2023.

Flere innbyggere

I første halvår i år fikk Stavanger 445 flere innbyggere. Dette er en økning på 0,3 prosent og samsvarer med forventningene. Befolkningsveksten skyldes et fødselsoverskudd på 241 personer, samtidig som flere flyttet til kommunen enn ut av kommunen.

Lav arbeidsledighet og stort behov for arbeidskraft

Arbeidsledigheten i Stavanger kommune er lav og viste 1,8 prosent ved utgangen av august. Ledigheten har vært stabilt lav gjennom de siste fire månedene. I tillegg er behovet for arbeidskraft stort, og både offentlige og private virksomheter har utfordringer med å finne riktig kompetanse. Behovet er størst innenfor helse, pleie og omsorg, men det er også et stort behov for arbeidskraft innenfor bygg og anlegg og ingeniør- og IKT-fag.

Økonomisk ansvarlighet i en krevende tid

– Stavanger kommune styrer i et landskap med skiftende og usikre forutsetninger. Svært høye energipriser, betydelig prisvekst og rentehevninger gjør framtiden uforutsigbar. Som en viktig samfunnsaktør må vi vise økonomisk ansvarlighet i tiden framover. Kommunen har fortsatt solid økonomi, men prognosene framover tilsier at utgiftene vil øke mer enn inntektene, sier Vareide.

Klare prioriteringer og nye måter å løse oppgavene på blir viktig på veien mot å bygge framtidens fellesskap.