Stavanger

Bekymring om Våland-sykehjem til politikerne

Kommunaldirektøren har nå informert en gruppe politikere om sykepleier Linda Krügers Vålandstunet-varsling.

Direktør for levekår i Stavanger kommune sendte før påske en e-post til politikerne i arbeidsutvalget for kommunalstyret for levekår.

Det skjedde i etterkant av RAs artikkel om sykepleier Linda Krügers varsling til Fylkeslegen om ufaglærte på Vålandstunet sykehjem.

– Bakgrunnen er et medieoppslag om bemanning på natt på Vålandstunet sykehjem omtales. En ansatt har sendt en bekymringsmelding til Fylkesmannen. Da er det naturlig at de folkevalgte orienteres om saken, sier direktør Per Haarr i Stavanger kommune til RA.

LES OGSÅ: 

– Forsvarlig bemanning

I e-posten viser Haarr til Krügers blogg, om at varselet gjelder bruk av ufaglært arbeidskraft på natt. Han konkluderer med at bemanningen er forsvarlig.

– Hvilken periode er sjekket? Hvor mange ganger har det vært faglært bemanning på vakt ved siden av sykepleieren nattetid, og hvor ofte har det manglet?

– Vi har undersøkt med virksomhetsleder på Vålandstunet. Der er hovedregelen at det skal være en sykepleier og to helsefagarbeidere på natt. Vårt syn er at bemanningen er forsvarlig. Saken er på Fylkesmannens bord og vi avventer en henvendelse fra Fylkesmannen før eventuell videre oppfølging, sier Haarr.

To helsefagarbeidere

Han viser til at grunnbemanning på natt som hovedregel består av én sykepleier og to helsefagarbeidere.

– Bemanningen bygges opp med utgangspunkt i at det alltid skal være sykepleiefaglig kompetanse tilgjengelig på huset, melder Haarr.

– Konklusjonen om bemanningen kommer etter at du har kontaktet virksomhetslederen, men ikke sykepleieren som faktisk varslet. Er det ikke merkelig at du ikke snakker med varsleren når du tar stilling til saken?

– Vi følger opp saken gjennom den ordinære styringslinjen via virksomhetsleder, sier Haarr.

Informerte ikke varsleren

– E-posten er sendt til politikerne i arbeidsutvalget, med kopi til ordføreren, rådmannen og direktøren for personal og organisasjon. Ville det ikke være naturlig å sende en kopi til Linda Krüger, den som e-posten omhandler?

– Rutinen i kommunen er at når noen har sendt en bekymringsmelding til Fylkesmannen så forholder vi oss til Fylkesmannen. I slike saker er dét det mest ryddige. Nå avventer vi Fylkeslegen, sier Haarr.

Han opplyser i e-posten at Krüger meldte om et avvik på nattbemanning gjennom det interne HMS-avvikssystemet på sykehjemmet. I den konkrete situasjonen vurderte virksomhetslederen bemanningen som forsvarlig.

– Merkelig

Linda Krüger, som også sitter i kommunalstyret for levekår, men som i denne saken opptrer som sykepleier, er forundret over at hun ikke er spurt eller har mottatt e-post om at saken er sendt til arbeidsutvalget.

– Det er merkelig, og en lite hyggelig måte å bli behandlet på. Jeg skjønner at det kan være utfordrende å forholde seg til dette, i og med at jeg har ulike roller, men synes det er rart, for jeg kjenner Per Haarr som en real kar, sier Krüger.

LES OGSÅ: Varsleren Krüger med appell foran Stortinget

Fylkeslegen ber om svar

Fylkeslegen vil ha svar på hva Stavanger kommune vil gjøre med bekymringsmeldingen fra Vålandstunet.

Fylkeslege Janne Dahle-Melhus har sett på sykepleier Linda Krügers anmodning om tilsyn for det som etter sykepleierens mening er svært alvorlige forhold knyttet til bruk av ufaglært arbeidskraft på sykehjemmet på Våland.

– Vi kommer til å følge opp denne bekymringsmeldingen, sier Dahle-Melhus til RA.

Hun peker på at det i utgangspunktet er kommunene selv som skal drive egenkontroll av at de helsetjenestene de tilbyr drives på riktig måte.

– Vårt primære utgangspunkt er at kommunen har plikt til å drive egenkontroll. I denne saken vil vi be Stavanger kommune svare på hva man gjør i forhold til de punktene som tas opp i bekymringsmeldingen, sier fylkeslegen.

Hun har satt en saksbehandler i gang.

– Kommune har en plikt til å gjøre en vurdering om forhold som tas opp i en bekymringsmelding, sier Dahle-Melhus.

Kartlegging

Fredag ble Linda Krüger innkalt til en såkalt kartleggingssamtale med HR-Ressurs – personalansvarlige – i Stavanger kommune. Da skal det drøftes om Krüger er blitt utsatt for «gjengjeldelse» etter at hun varslet om forhold på Vålandstunet.

Krüger og en kollega på Vålandstunet ble ifølge sykepleieren nektet å bytte vakter fem dager etter at Krüger ba Fylkeslegen om et tilsyn på Vålandstunet.

Kollegaen bekreftet overfor RA at vedkommende ble kontaktet med avslag om vaktbytte samme dag som vakten startet. Virksomhetslederen ville overfor RA ikke kommentere dette.

– Levekårsjef Eli Karin Fosse har bedt HR-støtte om å gjennomføre en nøytral undersøkelse; for å avdekke om det har forekommet gjengjeldelse etter varsling, skriver rådgiver Per-Øyvind Steen i HR-støtte i en e-post til Krüger fredag.

Arbeidsmiljøloven

Han peker på at arbeidstakere etter arbeidsmiljøloven har rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, og at gjengjeldelse ved varsling i henhold til loven er forbudt. Krüger ble innkalt mandag, hun har svart at hun ikke ville stille mandag fordi hun ikke rakk å få med advokat på så kort varsel.

Nyeste fra Dagsavisen.no: