Stavanger

KRONIKK: Barn og unge først

En god by for barn og unge er en god by for alle, skriver Eirik Faret Sakariassen (SV).

Det er lagt opp til at byens barn og unge skal få store kutt i den foreslåtte handlings- og økonomiplanen. SVs alternative budsjett tilbakefører over 54 millioner kroner til barn og unge. Vårt budsjettforslag og vår politikk skal kjennes ved at vi setter barn og unge først.

Vi kan ikke både påstå at vi satser på tidlig innsats og samtidig gi de yngste de største kuttene. Vi må sette handling etter ord, og derfor finner SV rom i vårt budsjett til å prioritere barn og unge.

Barn og unge er 20 prosent av befolkningen, men 100 prosent av framtiden. Derfor vil SV fortsette satsingen på framtiden! Stavanger har en nedgang i antall barn fra 0–5 år, og det er en utfordring for kommunen i tiden framover.

Det er en viktig del av den norske politikken å drive politikk for å endre konjunkturer som bidrar til negativ utvikling. Å føre en aktiv og offensiv politikk for barn og unge vil gjøre det attraktivt for flere barnefamilier å velge Stavanger som sin hjemby. Hvis vi ikke innfører aktive tiltak for å tiltrekke oss barnefamilier, vil vi få en «forgubbing». Det vil SV motvirke. Da må vi gjøre noen politiske veivalg.

En god barndom varer hele livet – og i generasjoner. SV vil jobbe for at alle barn har gode oppvekstvilkår. Det betyr nok barnehageplasser, flere lærere, styrket helsestasjons- og skolehelsetjeneste og et barnevern med ressurser til å hjelpe dem som trenger det.

Norge har
de siste 10 årene gjennomgått en revolusjon hva gjelder utbygging av barnehager. Tusenvis av barn har fått barnehageplass som en følge av den storstilte utbyggingen SV og den rødgrønne regjeringen sørget for. Vi har gitt et kvantitativt løft, og må i årene som kommer gjøre et tilsvarende løft for kvaliteten i barnehagene.

SV legger inn 1 million til styrket kompetanseheving i 2016, og 2 millioner i årene 2017–2019. Det er et politisk mål å oppnå økt pedagogtetthet i byens barnehager, og vi må sette oss et mål om at 50 prosent av de ansatte skal ha pedagogisk kompetanse. Det er også viktig med ressurser til kjøkkenassistenter og administrasjon, for å sikre at pedagogisk personale får bruke tid sammen med ungene.

Gjennom mange år og mange budsjetter har skolen stadig opplevd nye kutt. Skolen tåler ikke flere kutt, den er belastet altfor mye som det er! Derfor har SV tilbakeført hele rammereduksjonen på 20 millioner kroner til skolen. Fordi vi kan ikke unnvære flere lærere, vi vil ikke redusere kvaliteten og vi må ikke sultefôre skolen mer.

SV ønsker
heller ikke å redusere tilbudet ved Lenden skole og ressurssenter, og derfor tilbakefører vi hele rådmannens kutt på 2,4 millioner kroner.

Rådmannen foreslår å utvide Nylund skole med å bygge ut loftsetasjen. SV mener det vil være et feilgrep. Det er allerede mange nok elever på skolen, som har et begrenset uteareal med lav kvalitet og små utvidelsesmuligheter. Derfor vil SV stå ved vårt valgløfte om å realisere en ny skole på Storhaug, og det lenge før 2022.

SV legger inn penger i investeringsbudsjettene for 2016, 2017 og 2018 til å finansiere en helt ny skole på Storhaug til 182 millioner kroner. Skolen skal ferdigstilles i 2018.

SV mener lekser bør gjøres på skolen med lærer til stede, derfor vil SV ta kampen for en heldagsskole uten hjemmelekser. Forskning tyder på at hjemmelekser forsterker sosiale forskjeller, og gjør at noen elever lærer mindre. Andre studier har lignende funn, blant annet oppsummerer skoleforskeren John Hattie at lekser kan forsterke lav selvtillit for svake elever, undergrave motivasjon og føre til at dårlige rutiner fester seg. Særlig gjelder dette de yngste elevene. En undersøkelse fra 2012 viste at én av tre foreldre iblant kommer til kort når de skal hjelpe barna med leksene.

Skolene har anledning til å velge selv om det skal gis hjemmelekser. Flere skoler har gjort forsøk med å gjøre leksene på skolen, med gode resultater. SV vil derfor være en pådriver lokalt for slike forsøk. Målet vårt er at elevene i framtiden skal få gjøre leksene på skolen, med lærer til stede. Det vil styrke læringen og bidra til sosial utjevning. SV vil derfor at det igangsettes et prøveprosjekt hvor klasser på inntil 10 skoler kan søke om å fjerne hjemmeleksene. Det avsettes 500.000 i 2016 og 2017 som skolene kan søke midler fra.

Mange benytter seg av skolefritidsordningen (SFO), men det blir stadig dyrere for flere. SVs mål er på sikt å redusere SFO-prisene, slik at ingen barn stenges ute av tilbudet på grunn av familiens økonomi. Derfor legger vi inn midler til å unngå økning av SFO-prisene. For mange vil det ikke være problematisk å betale, men for noen vil stadige prisøkninger gjøre tilbudet for dyrt. Det vil SV unngå. SV tilbakefører 1,5 millioner i 2016, med 3,2 millioner som helårseffekt i 2017–2019.

SV tar kunnskap om verdien av forebygging og tidlig innsats på alvor. Ved å satse på forebygging, vil vi spare vårt lokalsamfunn for store utgifter knyttet til at krenkede barn blir syke voksne med store behov for oppfølging og helsehjelp.

Regjeringen har bevilget 200 millioner til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Stavanger kommune får 5 millioner av denne potten. Rådmannen foreslår å bruke 1,5 millioner av disse 5 millionene på helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og da kun på ungdomsskoletrinnet i denne omgang. Dette er altfor lite, og SV støtter ikke at penger som var tenkt til forebyggende helsetjenester for barn og unge havner på en helt annen post i kommunebudsjettet. SV vil bevilge 5 millioner til helsestasjons- og skolehelsetjenesten, altså en økning på 3,5 millioner kroner. Dette tilsvarer 6, 5 nye stillinger.

Vi har gjennom vårt budsjett vist at vi holder det vi lovet i valgkampen. Vi viser hvordan byen ville sett ut dersom SV fikk styre. Vi er foreløpig det eneste opposisjonspartiet som har presentert et budsjett, og jeg er stolt over det SVs bystyregruppe har utarbeidet.

Hele budsjettet kan du finne på min blogg faretsakariassen.com.

Nyeste fra Dagsavisen.no: