Stavanger

KOMMENTAR:Gratis kollektivtransport til alle

Rogaland Arbeiderpartiet vedtok på sitt årsmøte denne helgen at de vil ha gratis kollektivtransport for alle på Nord-Jæren. Dette er et glimrende forslag som Arbeiderpartiet skal ha ros for, skriver Torfinn Ingeborgrud og Erlend Kristensen i Miljøpartiet De Grønne.

Gratis eller såkalt skattefinansiert kollektivtransport er ikke noe nytt. Det finnes flere byer rundt i verden som har dette. Tallinn er et ferskt eksempel, etter en folkeavstemning gjorde de all bruk av kollektivtransport gratis fra starten av 2013. Tallinn har 400.000 innbyggere og er altså en del større enn tettbebyggelsen på Nord-Jæren.

I Tallinn er nå 9 av 10 innbyggere fornøyd med ordningen. Antallet som reiser kollektivt hadde sunket i 20 år, i 2013 gikk det opp. Økningen har ikke vært stor, men det viktigste er at de har snudd en negativ trend. Ifølge Tallinns viseborgermester Taavi Aas har de nå fått ny tilflytting og nye inntekter som nesten dekker kostnadene.

På Nord-Jæren er det ikke ledighet og fraflytting som er problemet, så vi kan ikke trekke sammenligningen for langt. Men det at en by som Tallinn tar seg råd til en slik ordning er tankevekkende. Også vi i vår rike region har noe å lære.

Det er ganske lett å regne ut hva en slik ordning vil koste.

Samferdselssjef Gottfried Heinzerling antyder at prislappen vil være 200–250 millioner pr år. Her er det viktig å tenke over at dette ikke er en ny kostnad. Forslaget innebærer en endret finansiering av et tilbud som i det vesentlige allerede er på plass. For brukerne betyr det sparte billettinntekter som vi i stedet må betale over skatteseddelen.

Det som er interessant er å regne ut hva det koster å ikke gjøre dette.

Nye tall fra Vegdirektoratet viser at vegtrafikken økte med 2,4 % i Rogaland fra 2012 til 2013. Det er fylkene med lavest kollektivandel som øker mest, og Rogaland er et av de verste. Vi venter nå på et nytt kollektivsystem som vi håper skal løse det meste, men dette er fortsatt noen år fram i tid.

Miljøpartiet De Grønne har foreslått en rekke andre tiltak som kunne kuttet både køer og utslipp, blant disse er køprising og et felles VIP-felt for kollektiv og næringstrafikk på motorveien. Men dessverre, det er ikke politisk vilje til et eneste effektivt tiltak. Alt tyder nå på at vi skal slite med voksende køer og økende utslipp i årevis. Køer koster mye penger, og tiltakene som skal fjerne køene er vanskelige å få på plass og koster enda mye mer. Køene er det problemet vi ser tydeligst i dag, og samferdselsdebatten stopper ofte med dette. I et lengre perspektiv blir det å redusere klimautslippene viktigst.

Forslaget fra Rogaland Arbeiderparti kommer derfor i rett øyeblikk. I Hordaland foreslo Miljøpartiet De Grønne i samarbeid med Rødt det samme i fjor. På Stortinget fremmet Fremskrittspartiet et lignende forslag mens de var i opposisjon.

Gratis kollektivtransport vil temmelig sikkert få en del flere til å bruke buss og tog. Det er ikke slik at alle i Rogaland lever på oljelønn, ulikhetene er store. Reiseutgiftene til jobb er en betydelig kostnad for mange. Hvis bare noen få prosent flere velger kollektiv i stedet for bil er det nok til at alle slipper køer. Dermed kan dette bli en populær ordning også blant de som fortsetter med å bruke bilen.

Gratis kollektivtransport kan over natten fjerne køene og bidra til reduserte utslipp. Det vil sannsynligvis også gjøre en del av de nye veitiltakene unødvendige. I stedet for å bygge nye felt på motorveien kan pengene brukes til å øke kollektivkapasiteten.

På Jærbanen betyr økt kapasitet doble togsett, med doble togsett vil vi kunne sette av mer plass til sykler, og alle vil oppleve at tilbudet blir bedre. Økt kapasitet på bussrutene betyr flere avganger og et tettere rutenett, også dette vil oppleves som et bedre tilbud. Hvis køene forsvinner, blir det lettere for bussene å holde rutene. Et lite løft kan dermed få ringvirkninger og sette i gang en større bevegelse, kanskje vi kan nærme oss kollektivandelen de har i Trondheim?

Gratis kollektivtilbud
er et tiltak som kan gi en umiddelbar forbedring, men det er ikke nok i seg selv. Samtidig med dette må vi satse massivt på sykling ved å ta i bruk elsykler og legge bedre til rette for kombinasjonen sykkel og Jærbanen. God plass til sykkel uten at det koster noe vil øke antallet togbrukere, her har vi mye å lære av København. Vi må gjenåpne Ålgårdbanen, og vi må selvfølgelig fortsette arbeidet med å bygge en framtidsby med lavest mulig transportbehov og som innbyr til gåing og sykling.

Dobbeltsporet må forlenges, og vi skal få på plass et nytt kvalitetsbanesystem. Men det vil gå noen år før dette kan tas i bruk. Mens vi venter på at dette skal bli ferdig vil gratis kollektivtransport bidra til å endre vanene og løse de akutte problemene.

Nyeste fra Dagsavisen.no: