Stavanger

Momssmell for konserthuset

Finansdepartementet vil ikke gi Stavanger konserthus full momskompensasjon. Dermed kan konserthuset måtte betale noe av det utbetalte beløpet tilbake.

«Finansdepartementet mener at Stavanger konserthus IKS i alle fall delvis driver økonomisk aktivitet som kan være i konkurranse med virksomheter som ikke har rett til merverdiavgiftskompensasjon. Departementet mener derfor at konserthuset kan ha rett til merverdiavgiftskompensasjon på noen områder, men ikke på alle. Basert på departementets uttalelse må konserthuset vurdere hvor mye av det utbetalte beløpet som må tilbakebetales. Skatt Vest vil behandle saken videre», skriver Finansdepartementet i sin vurdering av saken.

I juni 2008 ba Skattedirektoratet om en uttalelse fra Finansdepartementet om hvorvidt kompensasjonsloven begrenser Stavanger konserthus IKS' rett til kompensasjon for merverdiavgift på oppføringskostnadene av det nye konserthuset i Stavanger.

Spørsmålet er om selskapets omsetning av tjenester i form av adgang til konserter og andre kulturbegivenheter utgjør økonomisk aktivitet, og om denne aktiviteten kan være i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget.

- Departementet mener at Stavanger konserthus IKS i alle fall delvis driver økonomisk aktivitet som kan være i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget. Selskapet har dermed ikke krav på merverdiavgiftskompensasjon for denne delen av virksomheten, sier statssekretær Roger Schjerva i en pressemelding.

Stavanger konserthus IKS har siden 2008 krevd og fått utbetalt merverdiavgiftskompensasjon.

- Konserthuset må vurdere hvor mye av det utbetalte beløpet som må tilbakebetales. Skatt vest vil ha en løpende dialog med Stavanger konserthus IKS om dette, sier statssekretær Roger Schjerva.

Finansdepartementets uttalelse er ikke en bindende avklaring av Stavanger konserthus IKS' rett til merverdiavgiftskompensasjon på oppføringskostnadene av det nye konserthuset. Uttalelsen redegjør kun for departementets syn på rettstilstanden i lys av den konkrete saken. Den videre saksbehandlingen vil skje i Skatt vest.

- Det er uheldig at det har tatt lang tid å behandle saken, men dette er en komplisert sak som det har vært nødvendig å behandle grundig. Departementet har konsultert blant annet Regjeringsadvokaten, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Kulturdepartementet, sier statssekretær Roger Schjerva.

Siden uttalelsen gir Finansdepartementets syn på gjeldende rett, kan uttalelsen ha konsekvenser for andre kommunalt eide konsert- og kulturhus sine krav på merverdiavgiftskompensasjon. Disse må i samarbeid med skatteetaten vurdere om uttalelsen får følger for sine konkrete saker.

Nyeste fra Dagsavisen.no: