Stavanger

Sier ja til Oilers-skjenking

Stavanger-rådmannen ser ikke poenget i å drøfte bruk av alkohol på idrettsarenaer generelt når hun går inn for alkohol i DNB Arena til sommeren 2016.

Inger Østensjø.

Skjenkeutvalget i Stavanger behandler onsdag en sak om hvorvidt Stavanger Oilers skal innvilges skjenkebevilling i DNB Arena ut bevillingsperioden til 30. juni 2016. Alkoholplanene har vekket sterke reaksjoner blant annet hos Norges Idrettsforbund.

- Idrett og alkohol hører ikke sammen. Punktum, sa Tom Tvedt til RA 8. januar.

Den tidligere fylkesordføreren er nå styremedlem i NIF, og ser med bekymring på utviklingen i Idretts-Norge, og spesielt så lenge klubber i hans region kan bli ledende i å servere alkohol til alle som ønsker det.

- Dette er en utvikling som vi misliker på det sterkeste. Dette er en uheldig utvikling for det norske samfunnet, sa Tvedt.

Saken følges med interesse landet rundt, og bare i eliteserien i hockey har Sparta og Stjernen signalisert at de ønsker alkoholservering. Andre idrettsgrener følger med på saken i kommersiell spenning.

Stavanger-rådmann Inger Østensjø viser til gode erfaringer siden midlertidig skjenkebevilling ble tildelt i fjor, samt at det juridisk ikke er begrensninger som stopper alkoholservering i DNB Arena.

Skjenkekontrollen har ikke notert noe negativt i løpet av sine fire kontroller. Også vaktholdet i Oilers-arenaen får skryt.

Rådmannen understreker at «det juridisk/alkoholpolitisk ikke er noe i veien for at man kan begrense skjenkingen av alkohol» på områder avskjermet fra publikumstribunen og/eller publikum ellers på arenaen. Rådmannen finner heller ikke «hensiktsmessig med en generell drøfting om bruk av alkohol på idrettsarenaer med grunnlag i denne saken.»

Her er rådmannens merknader vedlagt:

Rådmannen vil innledningsvis henvise til kommunens retningslinjer hvor det fremgår følgende:

«Skjenking på idrettsanlegg kan kun finne sted i spesielle områder avskjermet fra publikum og slik at skjenkingen ikke kan finne sted mens det pågår idrettsaktiviteter, og kun tilknyttet matservering.»

Rådmannen har her lagt til grunn at dette innebærer at skjenking kun kan skje på områder avskjermet fra publikumsstribunen og/eller publikum ellers på arenaen. I dette tilfelle er det på det rene at skjenkingen til publikum foregår på avskjermete barer med adgangskontroll. Man kan ikke ta med seg drikke ut av baren. Skjenkingen stanser 5 minutter før idrettsaktivitetene begynner og gjestene må forlate puben senest fem minutter etter at aktiviteten på banen har startet.

Rådmannen konstaterer imidlertid at ordlyden i retningslinjene kan tolkes slik at skjenking kun kan skje på VIP - områder, noe som ikke kommer klart frem. Etter rådmannens oppfatning bør derfor retningslinjene presiseres dersom intensjonen er at skjenking kun skal skje på avgrensede VIP-områder.

Rådmannen vil her understreke at det juridisk/alkoholpolitisk ikke er noe i veien for at man kan begrense skjenkingen av alkohol på slike områder. Begge fortolkninger er juridisk forsvarlig og ligger innenfor det alkoholpolitiske handlingsrom som følger av alkoholloven.

Rådmannen har i sin innstilling valgt å opprettholde forslaget om å innvilge søknaden om skjenkebevilling for alkoholgruppe 1,2 og 3 i de nevnte puber. Dette dels fordi DnB Arena ved planlegging av bygget har basert seg på skjenkeretningslinjene og bygget barer som er avskjermet fra publikumsområdet ved at gjestene forlater det generelle publikumsområdet når de går inn i barene. Gjestene kan ikke ta med seg drikke ut av disse og ta det med seg i korridorene eller på tribunen. Det er laget en egen familieavdeling i god avstand fra pubene på motsatt side av disse. I den forstand mener rådmannen at pubene slik de er plassert kommer inn under begrepet «spesielle områder avskjermet fra publikum» og derfor ligger innenfor skjenkeretningslinjene.

Videre er det slik at det ikke har vært noen negative anmerkninger fra skjenkekontrollen i den perioden de har skjenket alkohol. Deres inntrykk er også at vaktholdet er godt. Etter rådmannens oppfatning er det avgjørende at skjenking skjer på avskjermet område med aldersbegrensing med tilstrekkelig vakthold og at det utenom disse områder er alkoholfrie soner.

Det fremgår ovenfor at rådmannen har valgt å opprettholde forslaget om å innvilge søknaden. Det fremgår imidlertid også at formannskapet har anledning til å begrense skjenkingen på slike områder. Dersom formannskapet fatter et slikt vedtak anbefaler rådmannen at det klart fremgår av dette en forutsetning om at kommunens retningslinjer på dette punktet presiseres slik at det tydelig fremgår at det kun skal sjenkes på avgrensede VIP områder på denne type anlegg.

Rådmannen finner det ikke hensiktsmessig med en generell drøfting om bruk av alkohol på idrettsarenaer med grunnlag i denne saken.

Saken legges derfor frem for formannskapet med slikt

Forslag til vedtak:

1. Oilers Invest AS, org. 996 413 365 innvilges skjenkebevilling for alkoholgruppe 1,2 og 3 for drift av baren Hockeybaren med 300 gjesteplasser, baren Musikkbaren med 300 gjesteplasser og baren Oilersklubben med 300 gjesteplasser i 2. etg. i DNB Arena, Ishockeyveien 1.

2. Bevillingen gis for drift av spiserestaurant og bar og går fra vedtaksdato og ut bevillingsperioden (30.06.16).

3. Tore Haugvaldstad f. 15.02.60 godkjennes som styrer.

Paul Haukali Higson f. 03.11.76 godkjennes som stedfortreder for styrer.

4. Skjenketiden for alkoholgruppe 1 og 2 er hverdager fra kl. 11.00 til 0130 med stengt kl. 0200. Søn- og helligdager er skjenketiden for alkoholgruppe 1 og 2 fra kl. 1300 til 0130 med stengt 0200.

Skjenketiden for alkoholgruppe 3 er alle dager fra kl. 1300 til 0130 med stengt 0200.

Det kan ikke skjenkes alkoholholdig drikke mens idrettsarrangement pågår.

5. Det er en forutsetning for skjenkebevillingen at det til enhver tid er godkjent styrer og stedfortreder for virksomheten. Skjenkebevillingen bortfaller når disse forhold ikke er i orden. Hvorvidt skjenkestedet plikter å holde ordensvakter, og til hvilke tider, må avklares med politiet, jf. serveringsloven § 6.

6. Det er et vilkår for bevillingen at det senest 3 måneder etter at skjenkebevillingen er innvilget er etablert et internkontrollsystem for skjenkingen slik alkohollovens § 1- 9 med forskrifter pålegger.

7. Ved endring i driftskonseptet skal kommunen, som bevillingsmyndighet, gis melding om dette.

8. Det er en forutsetning at bevillingen utøves i samsvar med alkoholloven og det regelverket som gjelder for skjenkebevillinger. Bevillingen kan bli inndratt ved alvorlige brudd på regelverket, så som skjenking til mindreårige etc.

Kommunen, som bevillingsmyndighet, har også adgang til å inndra bevillingen dersom det årlige kommunale bevillingsgebyret ikke betales i rett tid.