Stavanger

Ungdommen ønsker innflytelse

Et mål for oss som driver med politikk, og kanskje særlig ungdomspolitikk, er at folk flest skal bry seg mer om politikk. Det angår jo oss alle. ...

Et mål for oss som driver med politikk, og kanskje særlig ungdomspolitikk, er at folk flest skal bry seg mer om politikk. Det angår jo oss alle.

I et levende demokrati er det viktig å involvere så mange som mulig. Derfor ønsker Stavanger Sosialistisk Ungdom (SSU) å jobbe for en utvidelse av lokaldemokratiet - til fordel for de unge. Men dette kan vel også komme alle andre til gode i tillegg? 3. desember fremmet SSU et forslag i Ungdommens bystyre (UB). Det var et forslag om at man skal jobbe for at Ungdommens bystyre i større grad skal være en del av den offentlige debatten og den politiske behandlingen av saker som angår ungdom. Så langt har UB engasjert seg i tre saker, spesielt; Geoparkens framtid, skateplanen og graffitivegger. Men uansett hvor høyt man skriker fra Ungdommens bystyre, trenger ikke de folkevalgte å høre på vårt syn på noen saker. Det ønsker vi nå å endre på.

For hvem er det som per i dag skal tale de unges interesser? Som skal poengtere viktigheten av aktive og kreative bydelshus, gode fritidstilbud, satsning på ungdomskultur og generelt være en stemme for ungdommen? Ja, det finnes unge folkevalgte - men de aller fleste av disse lever i en annen hverdag enn ungdom flest. Det er jo viktig at det er folkevalgte som er unge, men allikevel er ikke disse valgt som ungdommer, men som partipolitiske representanter. Derfor er det viktig at det også finnes rene ungdomsarenaer, hvor ungdom sier sin mening. I Ungdommens bystyre finnes representanter fra mange ulike parter. Undertegnede representerer en politisk organisasjon. Men foruten oss er det representasjon fra ungdomsskoler, videregående skoler, speiderklubber og andre organisasjoner hvor ungdom involveres. Og hvem kan vel representere de unges interesser bedre enn de unge selv?

Mandag 22. september hadde Iselin Nybø (V) en interpellasjon i bystyret om forsøk med stemmerett for 16-åringer ved lokalvalg. Jeg synes det er et bra initiativ, og gir Nybø en honnør. I forrige periode fremmet SVs Sonja Tinnesand samme forslaget, men den gangen sa Kommunaldepartementet nei til Stavanger kommune. Men Nybø og jeg er nok meningsfeller når det gjelder at ungdom bør ha mulighet til å påvirke sin egen hverdag, gjennom stemmeseddelen. Dette førte jo til en debatt om hvorvidt det er en god idé å la ungdom stemme. Jeg er i utgangspunktet veldig positiv, men avventer jo resultatene fra rapporten som legges fram etter valget og forsøket er overstått - riktignok om Stavanger blir en av kommunene som får være med på forsøket.

Siden et bredt flertall stemte for å forsøke stemmerett for 16-åringer, har jeg også et håp om at de samme partiene vil stille seg positive til å gjøre Ungdommens bystyre til en forlenget arm i det politiske systemet i Stavanger kommune. Det ville ikke overraske meg om det er de samme som var mot stemmerettforsøket som kan gå imot dette også, nemlig Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet. Det er viktig at ungdom blir hørt og får en mulighet til å engasjere seg mer aktivt i saker som angår dem. Det blir jo da en oppgave som folkevalgte må være med på, for å stimulere ungdommens engasjement. For det er nemlig ikke tvil om at ungdom bryr seg om den hverdagen som angår dem. Da er det rett og rimelig at ungdom får en egen stemme - som vil være et godt supplement til våre unge beslutningstakere i Stavanger kommune.

Men jeg håper dette fører til to ting, både en god debatt om ungdom og demokrat, og i tillegg at partiene som styrer byen vil se nærmere på forslaget. I begynnelsen av neste år reiser arbeidsutvalget i Ungdommens bystyre til Trondheim for å se hvordan de har greid å skape et velfungerende Ungdomsråd, som er en del av den offentlige debatten rundt saker som angår unge i Trondheim. Etter dette kan vi vente oss en rapport, som spesifikt tar for seg hvordan Ungdommens bystyre i Stavanger vil fungere, i forhold til erfaringene man har fra trondheimsmodellen.

Noe som blir viktig å poengtere er at å dra unge og ungdom med i debatten, er jo at det ofte kan tilføre nye momenter og gode ideer til forslag som legges fram til politisk behandling. For det må jo være målet; og gjøre alt som er mulig for at resultatet skal bli så godt som mulig. Vi jobber jo alle for det samme - uavhengig av partitilhørighet og livssyn - for et Stavanger som er så bra som mulig! Og det tror jeg er mulig om vi drar ungdom mer med i debattene.

God jul og godt nyttår!

Nyeste fra Dagsavisen.no: