Stavanger

Her graves det:

TORGET Anleggsstart er planlagt til 1. mars og arbeidet vil sannsynligvis pågå 1 års tid. Kaiene opparbeides i 2007. Mye av grunnarbeidet i Haakon VI...

TORGET

Anleggsstart er planlagt til 1. mars og arbeidet vil sannsynligvis pågå 1 års tid. Kaiene opparbeides i 2007. Mye av grunnarbeidet i Haakon VII gate vil bli tatt i 2006,

Ferdigstilles: 2009

BLÅ PROMENADE

Arbeidet blir gjort i 13 etapper. Etappene rundt Vågen ble fullført 2004.

Etappe 4, fra og med havneskur 6 (Sult) til utenriksterminalen.

Ferdigstilles: Juni 2007.

Etappe 6B, innenfor Tusenårsstedet:

Samordnes med utbyggingen av Tusenårsstedet.

Ferdigstilles: 2007.

Etappe 8A og B, Badedammen - Fiskepiren samordnes med utbygging av grøntområde ved Badedammen. Etappe 9, Utenriksterminalen - Bjergstedparken samordnes med planene for nytt konserthus.

BYPARKEN

Kiellandshagen sees i sammenheng med utbyggingen av Torget.

Ferdigstilles: 2007

VINKELGATA

Skifte ut vann- og avløpsledninger i Vinkelgata og deler av Nedre Blåsenborg.

Ferdigstilles: Februar 2007

VALBERGGATA

Opparbeidelse av Valberggata fra Nordbøgata og fram til kryss med Nedre Holmegate.

Ferdigstilles: Ut året

LØKKEVEIEN

Utbedring av Løkkeveien fra rundkjøringen til havneringen og opp til Sverdrupsgaten. Samtidig skal vann- og avløpsledningene skiftes ut.

Ferdigstilles: Våren 2007

STORHAUG

Opparbeidelse av Skagen etappe tre. Gateløpene skal opparbeides med brostein i gatene og skifer på fortauene. Det skal legges nye kabler og gassledninger i de fleste gatene.

Ferdigstilles: Årsskiftet 2007/2008

STORHAUG

Skifte ut vann- og avløpsledninger som er i dårlig stand i Koparvigsgata-Bjerkheimsgata. Samtidig vil noe av ledningsnettet bli lagt om.

Ferdigstilles: Mai 2007

NYMANNSVEIEN

Opparbeidelse av miljøgate i deler av Nymansveien mellom kryss Egersundsgata og Emausveien.

Ferdigstilles: August 2007

HILLEVÅG

Snuplass ved Kvalaberg skole

Ferdigstilles: Februar 2007

MADLA

Skifte ut eksisterende vannledning i deler av Larsokveien og Jonsokveien.

Ferdigstilles: April 2007

HINNA

Separere avløpsledningene og tilknyttede boliger i Gamle Godesetvei. I tillegg skal eksisterende vannledning som stedvis er av asbest-sement erstattes med ny vannledning i støpejern.

Ferdigstilles: Mars 2007

HINNA

Separere avløpsledningene og tilknyttende boliger i Gamle Godesetvei.

Ferdigstilles: Mars 2007

SKIFERVEIEN-GLIMMERVEIEN

Vann og avløpsledningene i deler av Skiferveien, Glimmerveien, Porfyrveien, Feltspatveien, Skogstøveien og Gjerdeveien skiftes ut.

Ferdigstilles: Høsten 2007

ULLANDHAUG

Fotgjengerundergang under Ullandhaugveien skal erstatte gangfelt som ligger i krysset Tjensvollveien/Ullandhaugveien.

Ferdigstilles: Våren 2007

Kilde: Stavanger kommune