Stavanger legevakt

Slik skal Stavanger legevakt bli bedre

Stavanger legevakt skal bedre rutinene – disse grepene anbefales.

Stavanger kommune har bestilt en evaluering av legevakten og det er resultatene av denne evalueringen som nå foreligger. Det opplyser Stavanger kommune på sine nettsider.

Blant anbefalingene i rapporten er bedre flyt i pasientforløpene på legevakten, prosessforbedringer i det administrative arbeidet og styrket økonomistyring. I tillegg anbefales det å gjennomføre organisatoriske tiltak for å rendyrke akutt-tjenestene.  

Noen av utfordringene rapporten peker på er allerede utbedret. Stavanger legevakt fikk i november et tilbygg i to etasjer som har avhjulpet situasjonen med for liten plass. 

LES OGSÅ: – Alvorlig og uakseptabelt på Legevakten

Store utfordringer

I 2016 hadde legevakten store utfordringer på mange områder. Omfattende tiltak ble iverksatt for å løse den akutte krisen, sikre en bærekraftig drift og ivareta lovpålagte krav.  

Bemanningen ble kraftig styrket med flere sykepleiere og leger. Rutiner og prosedyrer ble oppdatert, og opplærings- og kompetanseplaner ble laget.

Økte driftskostnader

Til sammen har denne utviklingen bidratt til kraftig økning i driftskostnadene ved legevakten, store plassproblemer og en sterkt presset kapasitet i legevaktens administrasjon. Legevakten klarer heller ikke å besvare nok telefoner innen to minutter til å oppfylle lovkravet på 80 prosent (noe de færreste legevakter klarer, ifølge rapporten). 

Evalueringen viser at medarbeiderne på dagens legevakt trives, sykefraværet har gått ned og antall søkere til ledige stillinger har økt, det opplyser kommunen på sine nettsider. 

Ventetiden på legevakten har også gått noe ned. Legevakten har i løpet av de siste årene etablert tre nye tjenester: legevaktbil, blodprøvetaking på sykehjem og kursvirksomhet.

LES OGSÅ: Derfor kontakter vi legevakten

Glad for rapporten

Direktør for helse og velferd, Eli Karin Fosse, er glad for å få en så omfattende rapport om driftsutfordringene på legevakten, og har allerede begynt å rigge et oppfølgingsprosjekt.

Eli Karin Fosse, direktør for helse og velferd, ber Stavanger kommune slutte seg til avtale som skal øke brannsikkerheten hos risikoutsatte grupper.
Foto: Caroline Teinum Gilje
Direktør for helse og velferd, Eli Karin Fosse. Foto: Caroline Teinum Gilje

– Vi har fått en grundig rapport med tydelige anbefalinger. Nå ser vi fram til å ta fatt på forbedringsarbeidet, sier hun.

Hele virksomheten ved Stavanger legevakt, med underliggende enheter er i evalueringen vurdert opp mot tre sammenlignbare legevakter. Her kommer Stavanger ut med et relativt høyt kostnadsnivå, gjennomgående høyere bemanning, høyere andel fast ansatte leger, flere sykepleiere og årsverk.

Kvalitet på tjenestene

Kvaliteten på tjenestene ved Stavanger legevakt er meget god, og de ansatte har høy kompetanse på denne typen arbeid, ifølge helsedirektøren.

– I oppfølgingen av rapporten vi nå har fått, er det et mål å redusere driftskostnadene gjennom bedre og mer effektive arbeidsprosesser, og en mer hensiktsmessig organisering, samtidig som vi opprettholder den gode kvaliteten, sier Eli Karin Fosse.