På grunn av sviktende økonomi ønsker rådmann Bodil Sivertsen å innføre eiendomsskatt i Sandnes på verk, bruk og næringseiendom. Foto: Tone Helene Oskarsen

Sandnes kommune: Netto driftsresultat på minus 51 millioner kroner

Sandnes kommune fikk i 2019 et negativt netto driftsresultat på 51 millioner kroner tilsvarende -0,9 prosent av driftsinntektene. Resultatet er i stor grad som forventet og som meldt i perioderapportene.

 – Resultatet er i stor grad som forventet og som meldt i perioderapportene. Det er god økonomistyring og vi får til mye i Sandnes. Men det er bekymringsfullt at skatteveksten per innbygger fremdeles er negativ. Vi omstiller driften og gjør kontinuerlige endringer for å gi best mulig tjenester innenfor stramme rammer, sier rådmann Bodil Sivertsen i en pressemelding. 

Etter avsetninger til fond, overføring fra drift til investering med mer, er årsresultatet kr 0 millioner, skriver Sandnes kommune i pressemeldingen. 

Videre skriver de at statlig tilskudd til ressurskrevende brukere ble betydelig lavere enn budsjettert, samtidig som det var overskridelser innenfor barnevernet. Til sammen utgjorde dette omlag 35 millioner kroner. 

Formue- og inntektsskatten økte med 4,1 prosent, men ble 4,7 millioner lavere enn budsjettert. Skatteveksten for landet var til sammenligning 4,5 prosent.  

Skatt per innbygger i Sandnes ligger noe under landsgjennomsnittet. Skatt per innbygger i Sandnes i prosent av landsgjennomsnittet ble således 98,6 prosent i 2019. Til sammenligning var skatt per innbygger i Sandnes 116,4 prosent av landsgjennomsnittet i toppåret 2014, melder kommunen.

De aller fleste av virksomhetene gikk med mindreforbruk eller i balanse.   

Brutto investeringsutgifter ble i 2019 på om lag 1,15 milliarder kroner. Av dette utgjorde investeringer innen skole, barnehage, idrett, kultur, helse og omsorg til sammen om lag 704 millioner kroner. Investeringene innenfor Vann og avløp var i 2019 på om lag 115 millioner kroner. 

Årsregnskap og årsrapport 2019 vil bli behandlet i formannskapet 18. mai og i bystyret 25. mai 2020