Politikk

Kommunen vil nekte kommunen å bygge støyutsatt barnehage

To avdelinger i Stavanger kommune er internt uenige om plassering av en barnehage på Mosvangen. Nå vil den ene avdelingen stanse den andre avdelingens byggeplaner.

---

FAKTA

  • Stavanger kommune vil bygge et dagsenter, avlastningsboliger og en barnehage med åtte avdelinger på Mosvangen, et prosjekt kalt Poppeltunet, utformet av Link Arkitektur. Detaljreguleringen behandles 21. september og ventelig 5. oktober i utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS).
  • Barnehagen er i planene plassert i rød støysone og med uteareal i gul støysone, med støyskjerm og andre tiltak som reduserer støy.
  • Utbyggeren er Stavanger kommunes avdeling Bymiljø og utbygging (BMU), mens By- og samfunnsplanlegging, som har innstillingsrett i plansaker, råder politikerne til å sende forslaget tilbake for bearbeiding.

---

Virksomhetsområdene Bymiljø og utbygging (BMU) og By- og samfunnsplanlegging er uenige om hvor avgjørende vekt støysituasjonen for barnehagen i prosjektet Poppeltunet ved Mosvangen skal ha. Problemet er trafikken i Henrik Ibsens gate.

– Byutvikling (underlagt By- og samfunnsplanlegging) mener at planområdet kan programmeres på en annen måte, slik at en ikke har barnehage (støyfølsom bruk) i rød støysone. Selv med avbøtende tiltak vil barnehagens uterom være i gul støysone. Den interne uenigheten går på prinsippet om plassering av barnehage i rød støysone. Byutvikling har fått gjennomført en støyutredning for å se på mulig omdisponering av området for å plassere barnehagen utenfor rød støysone. Utredningen viser at det er muligheter for å bedre situasjonen innenfor planområdet, heter det i forslaget til vedtak signert direktør Gunn Jorunn Aasland.

De inntil 18 avlastningsboligene skal ved bruk av blant annet farger framstå som småhus.

Intern uenighet

– Vi ulike roller, og det er ikke alltid vi er enige. Forslaget fra oss er også innenfor støygrensene, sier direktør for Bymiljø og utbygging, Leidulf Skjørestad, til RA.

Forslaget til detaljregulering står på sakskartet 21. september.

– Saken er komplisert, og det er uenighet internt i kommunen. Før møtet skal utvalget ha befaring om utbyggingsområde. Prosjektlederen fra Bymiljø og utbygging, Zakarias Chibssa, er også invitert til å presentere forslaget, og vi politikere får mulighet til å stille spørsmål, sier leder i UBS, Frode Myrhol (FP), til RA.

Planen er å utsette saken.

– Da kan vi få en grundig behandling i møtet 5. oktober, sier utvalgslederen.

Vil unngå utsettelser

Dagsenteret på Mosvangen, slik arkitektene ser det for seg.

Myrhol legger vekt på å ikke utsette saken lenger enn helt nødvendig.

– Vi har behov for både barnehage, dagsenter og avlastningsboliger, og jeg ønsker ikke at saken sendes tilbake i det kommunale maskineriet og bruke ytterligere flere måneder. I møtet 5. oktober har vi også det alternativet at vi kan legge saken ut med to alternativer, det ene med en flytting av barnehagen, og det andre med plassering slik den er skissert i forslaget til detaljregulering, sier Myrhol.

Skjørestad henviser til prosjektleder Chibssa for detaljene, og han peker på at en områdeplan med tomtegrenser og grenser for størrelse og byggehøyder ligger til grunn for planene, og de tre bygningene er plassert for å få et best mulig samspill

– Det er støyutfordringer i området, særlig for barnehagen. Vi har gått noen runder for å se på alternative plasseringer av de tre bygningene, og er kommet til at støysituasjonen samlet sett blir mye bedre med vårt forslag. Vi har tatt hensyn både til plassering av dagsenter, avlastningsboliger og barnehage, og veid både støy, vindforhold og sol og skyggeforhold opp mot hverandre. Vi har også lagt vekt på plasseringen av bringe- og hentesone for barnehagen. Forslaget til plassering av barnehage innfrir støykravene, sier Chibssa.

Støyskjermene er planlagt med solceller og insektshabitat.

Krav oppfylt

– Men barnehagebygningen er plassert i rød sone for støyforurensing?

– Fasaden i tredje etasje er så vidt innenfor rød sone, men tredje etasje er satte av til bruk for administrasjonen, det er ingen barn som skal oppholde seg der. Vi har også vært i dialog med Statsforvalteren, og har skriftlig fått melding om at etaten anser kravene som oppfylt, sier prosjektlederen.

Han peker på at det i området der det skal bygges tidligere har vært både barnehagedrift (Biå, nå stengt) og sykehjem (Mosheim, nå nedlagt).

Aasland og hennes stab påpeker på sin side at et alternativ er at barnehagen tas ut av planforslaget.

– Prosjektet oppnår ikke et forurensningsfritt uteareal for barnehagen og krav til størrelse på uteareal for barnehagen. (...) Dersom utvalget likevel ønsker å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn og høring, bør det sees på en bedre tilpasning og mulighet for nedjusteringer av høyden, forskyvninger og oppdeling av fasaden for begge byggene, anføres det i saksdokumentene.

Barnehagen er i tre etasjer med saltak. Uttformingen er inspirert av byggets tette forhold til naturen og landskapet rundt Mosvangen.
Poppeltunet skal bygges i massivt tre, og få energi fra ha solceller og jordvarme.
Nyeste fra Dagsavisen.no: