Politikk

Vil spare penger ved å åpne for privat omsorg i Stavanger

Høyre og støttepartiene vil åpne for privat drift som et supplement i eldreomsorgen i Stavanger, mens Arbeiderpartiet og samarbeidspartnerne sier nei. Høyre har budsjettert med en kommunal innsparing på 100 millioner kroner.

Retningen på veivalgene i eldreomsorgen skiller dagens flertall og mindretall, og utfallet av valget vil påvirke veien videre. Høyresidens ønske om frihet til å velge mellom offentlig og privat omsorg for helsetjenester kolliderer med venstresidens motstand mot kommersielle selskaper i denne sektoren.

I det siste alternative budsjettet til Høyre, Frp, Venstre og KrF budsjetterer partiene med en innsparing på 100 millioner kroner ved å privatisere deler av de offentlige tilbudene gjennom å konkurranseutsette. Her er argumentene fra Høyres, Arbeiderpartiets, Rødts og Frps listetopper:

– Vi er sterk motstander av kommersialisering i eldreomsorgen, men vi er tilhenger av ideelle organisasjoner som ønsker å komme på banen, i et mangfold av aktører, men ikke aktører som er opptatt av å tjene mest mulig penger, sier ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap).

---

Sissel eller Kari?

En RA-serie viser skiller mellom Ap og Høyre i Stavanger på ulike saksområder

Del 1: Gratis buss: Frp krystallklare om gratis busser, Venstre og Høyre avventer

Del 2: Eiendomsskatten: «Som et par utepils i måneden» eller «en byrde»

Del 3: Skolefritidsordningen: Dette vil Kari og Sissel gjøre med SFO-prisene

Del 4: Skolemat: Høyre vil styrke skolen, men droppe gratis skolemat

Del 5: Privatisering: Vil spare penger ved å åpne for privat omsorg i Stavanger

---

– Går ut over ansatte

Hun mener et slikt kutt ikke lar seg gjøre uten å svekke kvaliteten på tjenesten eller gjøre ansattes lønns- og pensjonsvilkår dårligere.

– Vi er sterk motstander i å kutte 100 millioner kroner her, fordi det i stor grad vil gå ut over vilkårene for de ansatte, for det er på dette området de virkelig store utgiftene ligger, sier ordføreren.


Hun trekker fram erfaringene med private Boganes sykehjem som kastet kortene etter noen års drift, og kommunen måtte overta. Ordføreren mener at det er en stor sammenheng mellom arbeidsvilkår og kvalitet.

– Prinsipielt feil

– Når de ansatte har dårligere vilkår, så ser vi det igjen på arbeidet som utføres. Dessuten er det prinsipielt feil at selskaper skal tjene seg rike på fellesskapets midler. Det er fellesskapets oppgave å drive omsorg for de som trenger det, sier Nessa Nordtun.

– Flertallspartiene har valgt å styrke eldreomsorgen med flere heltidsstillinger og har ansatt rundt 70 husassistenter på sykehjemmene, som kan avlaste, slik at sykepleierne kan bruke mer av tiden på ren helsehjelp og omsorg, for å redusere stoppeklokkeomsorg, sier ordføreren.

– En prosess

Høyres ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal avviser at konkurranseutsetting vil redusere kvalitet eller lønn og pensjon, og mener det er mulig å redusere kommunale utgifter innen helse med 100 millioner kroner i løpet av fire år.

– Det vi har gjort er at i det alternative budsjettet vi la fram i desember så sier vi at vi ønsker å sette i gang en prosess for å få til et supplement. Den kommunale, offentlige helsesektoren skal være bærebjelken, men vi ønsker et supplement med flere aktører, for å få det mangfoldet som Velferds-Norge alltid har hatt, et samspill mellom offentlig, private og ideelle organisasjoner, sier Knutsen Hegdal.

Utfordringer framover

Hun lover at det ikke vil bli endringer i dagens kommunalt drevne sykehjem.

– Vi har ikke én gang stemt lagt fram et forslag om å konkurranseutsette kommunale tjenester i denne valgperioden. Vi er veldig stolte over de helse- og velferdstjenestene i Stavanger. Det som er spørsmålet, er hvordan vi skal møte de utfordringene som vi vet kommer, med flere eldre, og med flere som trenger kommunale tjenester, sier ordførerkandidaten, og viser også til at Høyre tvert om var med på å rekommunalisere private Boganes sykehjem.

Hun framholder at det viktige er å gi et godt tilbud til de som trenger det.

– Vi må stille oss spørsmålet om hvordan vi skal klare å opprettholde kvaliteten på de kommunale tjenester, og ikke hvem det er som skal utføre den jobben. Derfor setter vi gang en prosess, sier Knutsen Hegdal.

Hun framholder at det i det alternative budsjettet ikke ble kalkulert inn besparelser i verken 2023 eller 2024.

– I 2025 hadde vi satt av 40 millioner kroner som en mulig besparelse, og satte av 60 millioner kroner i 2026. Så må den prosessen gå sin gang. Vi ønsker å ta alle gode ressurser i bruk. Vi tror på den velferdsmiksen som erfaringsmessig har tjent oss veldig godt, sier Høyres frontkvinne.


Ikke dagens sykehjem

Hun understreker også at Høyre ikke ønsker store endringer i driften av dagens kommunale helsetilbud.

– Vi snakker ikke om å privatisere de sykehjemmene, dagsentertilbudene og omsorgsboligene som i dag er kommunale. Det er ikke en eneste av dem som skal ut på anbud eller konkurranseutsettes, men vi må møte framtiden med flere tilbud, sier Knutsen Hegdal.

Hun trekke fram en såkalt demenslandsby, et prosjekt Høyre og samarbeidspartiene var godt i gang med før de tapte valget i 2019.

– Det første flertallspartiene gjorde var å stanse den planlagte demenslandsbyen i Ramsvig, det ville gitt oss mange nye sykehjemsplasser. Dette er eksempel hvor vi kan se på om private kan drifte dette. Det står svart på hvitt i vårt budsjettforslag, «det skal igangsettes en prosess», og da skal utgangspunktet være at de private skal måles i kvalitet.

– Innovasjonskraft

– Hvordan sparer man da 100 millioner kroner, hvis man ikke skal redusere kvaliteten eller lønn og sosiale goder til de ansatte?

– Fordi det at det er flere aktører som leverer på én og samme tjeneste gir en helt annen mulighet til å se på andre løsninger, det gir større innovasjonskraft. Barnehagedrift er et typisk eksempel, der de private barnehagene gjør at også de kommunale blir bedre, fordi de lærer av hverandre. Private barnehager har kjempegode lønns- og pensjonsvilkår for sine ansatte, likevel ser vi at de klarer å drifte for mindre ressurser enn de kommunale, sier ordførerkandidaten.

Hun mener det er spennende muligheter i spennet mellom omsorg i hjemmet og rene sykehjemsplasser.

– Institusjonsplass er det desidert dyreste vi tilbyr. Bare der ligger det muligheter, og sparer vi ikke de 40 millioner kroner, så sparer vi ikke de 40 millionene. Vi skal opprettholde kvaliteten, sier Knutsen Hegdal.

– Høyre har tidligere kuttet 136 millioner kroner på sykehjem i sitt alternative budsjett, mens dagens flertall har styrket grunnbemanningen og ansatt et høyt antall sykehjemsassistenter. Viser ikke dette at dagens flertall prioriterer sykehjemssektoren høyere enn Høyre gjør?

– Du sammenligner budsjetter for ulike årstall. Vårt budsjett det ene året kom etter at kommunedirektøren lanserte sitt «omstilling 2025», der han veldig tydelig i sitt framlegg til handlings- og økonomiplan sa at vi måtte gjøre noe drastisk annerledes, sier Knutsen Hegdal.

Hun trekker fram en kommende eldrebølge, og at kommunen må satse mer på rehabilitering, mer på dagsentertilbud og mer på korttidsopphold i sykehjem.

– Må tenke omstilling

– Hvis vi bare skal fortsette å bygge sykehjem, så går det ikke økonomisk, sier ordførerkandidaten, og viser til at Høyre i 2020 budsjetterte med styrking av andre deler av eldreomsorgen.

– Vi må tenke omstilling, sier hun.

Ordførerkandidaten ønsker dessuten å øke den totale rammen til sykehjemmene framfor å øremerke penger til for eksempel sykehjemsassistenter.

– Det vi sier er at «du er sykehjemsbestyrer, du vet best hva du trenger og vet best hva ditt sykehjem trenger, er det en sykepleier, er det en vaktmester eller eventuelt ønsker du å bruke det til å leie inn tjenester, det vet du bedre enn oss», sier Hegdal Knutsen.

Rødt: – Ikke bedre

Rødts Sara Mauland vil heller ikke være med i et forsøk på å redusere de offentlige utgiftene i eldresektoren gjennom å slippe til private aktører her.

– Hvis målet er å redusere utgiftene, betyr det konkurranseutsetting. I de arbeidsintensive omsorgstjenestene vil det være på lønn og pensjon man kan spare, og vi tror ikke vi får bedre tjenester av å ha dårligere arbeidsvilkår for de ansatte, sier Mauland.

Hun er ikke med på at private aktører kan drifte mer effektivt.

– Kommunen har konkurranseutsatt ett sykehjem i Stavanger tidligere, Boganes sykehjem. I den første kontraktsperioden fikk Boganes utbetalt mer penger enn det kostet å drifte de kommunale sykehjemmene. I den neste kontraktsperioden fikk de utbetalt det samme som de kommunale sykehjemmene, og de som sto bak ba da om en oppsigelse av kontrakten. De klarte ikke å holde seg innenfor den økonomiske rammen, sier Mauland.

Anbudsbyråkrati

Hennes erfaring med privatisering av offentlige tjenester er at det ikke sparer penger for kommunen.

– Dessuten får vi økte utgifter med å utforme anbud og følge opp kontrakten. Erfaringen er at de samme tjenestene koster det samme eller mer å drifte, og det gir økte utgifter i kommuneadministrasjonen. Det blir et byråkrati rundt dette. I tillegg, hvis kommunen selv skal delta i anbudskonkurransen, er det også en kostnad, det tar opp ressurser, mener Mauland.

– Lavere sykefravær

Frps ordførerkandidat Leif Arne Moi Nilsen er ikke uventet klar for å åpne for flere private aktører til å utføre kommunale helsetjenester.

– Vi ønsker å gjøre som det gjøres andre plasser i landet, vi vil ha konkurranse. Vi vil ikke gjøre noe med de sykehjemmene som er kommunale i dag, og de er ganske flinke til å drifte, men noen framtidige sykehjem ønsker vi å legge ut på anbud. Sykefraværet er lavere i det private, og sykefravær er noe av det som koster sykehjemmene mest. Det viser seg også at de private er mye flinkere på innkjøp, fordi de er ikke låst av de rigide reglene som kommunen er, mener Moi Nilsen.

Ordfører Kari Nessa Nordtun ved Torget i Stavanger.


Sissel Knutsen Hegdal gruppeleder Stavanger Høyre ordførerkandidat
Sara Mauland, Sara Nustad Mauland, gruppeleder Rødt Stavanger  førstekandidat liste kommunevalget 2023
Leif Arne Moi Nilsen, ordførerkandidat Frp Fremskrittspartiet Stavanger gruppeleder

Nyeste fra Dagsavisen.no: