Politikk

Krav om nye lokaler raskt: – Kritisk for Vaulen-elevene

Avgjørelse om Vaulen skole-bygging trekker stadig ut. – Situasjonen for elevene er kritisk, sier Hinna-politiker, og krever nye lokaler raskt.

---

FAKTA

  • Stavanger kommune vedtok 14. november 2022 å bygge nye Vaulen skole på dagens skoletomt. Statsforvalteren fremmed allerede i mars 2022 innsigelse mot planene på grunn av for lite uteareal, og opprettholdt innsigelsen etter vedtaket.
  • Kommunal- og distriktsdepartementet var på befaring 10. mai.
  • – «Klasserom som er små og som er sprengt ved 25 elever. Kapasiteten i ventilasjonsanleggene er sprengt», heter det i rapporter etter tidligere tilsyn av Helsesjefen.

---

De fysiske forholdene på Vaulen skole er tema i Hinna kommunedelsutvalgs møte 31. mai. I forkant har utvalgsmedlem Jan Ole Rød (Ap) tatt opp problemstillinger i et formelt spørsmål til Kommunedirektøren.

– Situasjonen på Vaulen skole begynner nå å bli så kritisk at elevene må flyttes til nye lokaler raskt, og uavhengig av hva departementet avgjør om kommunen får bygge på skoletomten. Dagens situasjon går ut over læringsmiljøet for elever og ansatte, sier Rød til RA.

Han peker på at alle spesialrom, som sløydsal og musikkrom, er tatt i bruk til vanlige klasserom og SFO. Elevtallet øker. Luftkvaliteten, toalettforholdene og en rekke andre punkter er påpekt etter tidligere tilsyn. Rød har fått urovekkende tilbakemeldinger fra elever og foreldre.

Avstår fra dobesøk

– For elevene er de hygieniske forholdene så vanskelige at noen velger ikke å gå på do i skoletiden. Toalettkapasiteten for de ansatte er også dårlig, sier Rød.

For elevene er de hygieniske forholdene så vanskelige at noen velger ikke å gå på do i skoletiden.

—  Jan Ole Rød, Hinna kommunedelsutvalg


Det er i det blå når departementets avgjørelse er klar, fristen er i løpet av 2023. Representanter for Stavanger kommune og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) var på befaring på skolen 10. mai.

– Etter befaringen har Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Kunnskapsdepartementet fått en frist på tre uker til å avgi uttalelse. Kommunal- og distriktsdepartementet vil ferdigbehandle saken etter at disse uttalelsene er mottatt. På grunn av sommerferieavvikling er det lite sannsynlig at et endelig vedtak vil foreligge før i slutten av august, skriver seniorrådgiver Hilde Greve Mo i KDD i en e-post til RA.

Varierende behandlingstid

Saken havner til slutt ventelig på Sigbjørn Gjelsviks bord. Det endelige vedtaket fattes av kommunalministeren. Mo opplyser at gjennomsnittlig saksbehandlingstid for denne typen saker er rundt seks måneder fra sakene mottas.

– Men det er betydelig variasjon, poengterer Mo.

Hun peker også på at departementet i denne saken ikke behandler dispensasjon fra et regelverk.

– Departementet skal ta stilling til om planforslaget som helhet gir tilfredsstillende uteoppholdsarealer for barn og unge, med bakgrunn i nasjonale føringer på området, framholder seniorrådgiveren.

Departementet legger ikke direkte vekt på tilstanden på dagens bygninger.

– Innsigelsen gjelder størrelse og kvalitet på uteområdene i planforslaget for ny skole, ikke tilstanden på dagens bygg. Utover det kan vi ikke kommentere hvilke vurderinger som vil bli gjort, sier Mo.

– Bør flyttes snarest

Spørsmålet til administrasjonen i kommunedelsutvalget var om kommunen så raskt som mulig vil starte det praktiske arbeidet med etablering av midlertidige lokaler i Sørmarka, slik at flytting til midlertidig skole skjer så snart lokalene er ferdige. Det pekes på rapporter fra verneombud og tillitsvalgte om vanskelig læringsarbeid og at hygieniske forholdene ikke oppfyller kravene i arbeidsmiljølov og retningslinjer, økende frustrasjon og mangelfullt vedlikehold i påvente av departementets avgjørelse. «I verste fall kjem avgjerda ikkje før i desember. Uansett utfall i departementet er forholdene ved Vaulen skole nå så utilfredsstillende at skulen bør flyttast til nye midlertidige lokale så snart råd er», heter det i begrunnelsen.

– Det var et samlet kommunedelsutvalg som stilte seg bak det innsendte spørsmålet, sier Rød.

Kommunedirektøren skriver i svaret at det etter befaringen fortsatt ikke er satt en tidsfrist for departementets avgjørelse, men at oppstart av praktisk arbeid med etablering av midlertidig lokale for Vaulen skole på tomten ved Sørmarka Arena bør avvente departementets beslutning.

Administrasjonen i kommunen peker også på muligheten for å oppgradere dagens Vaulen skole midlertidig.

– Skolen er for liten i forhold til elevtall og mangler blant annet klasserom, spesialrom for sløyd, har dårlig hygieniske forhold og er i relativt dårlig bygningsmessig stand. Dette kan midlertidig oppgraderes i dagens skole med utvidelse av paviljongen i skolegården, men vil ta areal fra skolens uteareal, melder Kommunedirektøren.

Produksjonstid

Det er for øvrig ikke rett fram å skaffe midlertidige skolebygg i etterkant av departementets avgjørelse.

– Det må utarbeides et konkurransegrunnlag for prisinnhenting av midlertidig skolebygg, paviljongbygg. Det er brukte skolepaviljonger tilgjengelig i markedet, men tilstand og alder er ukjent/usikker. Det er mulig å produsere ny paviljongskole for kjøp eller leie. Det vil trolig bli stilt krav til minimums leietid ved leie av nye moduler. Det er lang produksjonstid på nye moduler, minimum 6-12 måneder, avhengig av kapasitet i fabrikken, skriver administrasjonen i sitt svar til politikerne.Mer fra Dagsavisen