Politikk

Beboere krever mer park i Lervig: - Trenger alle grønne lunger vi kan få

Over 300 innbyggere har signert et opprop for å forhindre bygging av flere blokker ytterst i parken. Mandag ettermiddag ble initiativet behandlet i kommunestyret.

Innbyggerne i Østre bydel mener grøntarealene i Lervigparken har blitt mindre enn planlagt på grunn av utbyggingen av Lervig brannstasjon. Nå ønsker de å stoppe utbyggingen av blokker ytterst i Lervig og sikre flere grønne områder.

Gjeldende plan som legger til rette for den aktuelle utbyggingen, er fra 2007 og ble ikke behandlet av sittende kommunestyre. Den aktuelle tomten ble nylig solgt av Stavanger kommune til firmaet Solon Sørvest AS.

Beboere i Lervig ønsker flere grøntområder og har bedt politikerne om å sørge for det.

Disse grunnene blir trukket fram i oppropet:

  • Brannstasjonen tar 5350 kvm av parken, Lervikparken er blitt betydelig mindre enn først planlagt.
  • Det bygges fremdeles boliger ved Lervik-vika og disse trenger også parken.
  • En ny bebyggelse på en til tre blokker ytterst i parken vil ta utsikt fra svært mange, inkl sykehjemmet.
  • Det er meget stor boligtettet på Siriskjeret og Lervika nå.
  • Det er svært lite grønne lunger her.
  • Behovet for parkareal økes ved den nye barnehagen og skolen som nå bygges ved sykehjemmet.
  • Den Blå Promenade skulle opprinnelig gå til Lervik via bro over Lervik-vika, dette er ikke mulig pga brannstasjonen.
  • Det skal også bygges andre boligblokker i nærområdet, heri boliger der Rema ligger nå (ved tunnelåpningen).

Kommunedirektøren la fram sin anbefaling i kommunestyret. Administrasjonen vurderer at Lervig ikke har ikke et særlig behov for grøntområdet og kosten blir vurdert som belastende. Anbefalingen var som følger:

«Stavanger kommunestyre ser ikke grunnlag for å omgjøre dette utbyggingsområdet til friområde, men forutsetter at plan 2200, trinn 2, tilpasses Lervigparken på en god måte».

Det er bygget markert med gul sirkel som er uheldig i forhold til
Lervigparken.

– Allerede tatt et aktivt valg

Mauland (R) fremmet et tilleggsforslag på vegne av SV, R, MDG som skisserer opp at gjeldende reguleringsplan skal følges, men hvis det ikke har blitt satt i gang utbygging innen tre år, skal det startes en prosess for å vurdere å kjøpe tomten tilbake med tanke på å utvikle park.

Rødts gruppeleder Sara Mauland pekte på at det allerede er tatt et aktivt politisk valg om å ikke bygge ut park i Lervig.

Gruppeleder i Stavanger Rødt, Sara Nustad Mauland.

– Da vi behandlet brannstasjonen, hadde vi to alternativer for å erstatte grøntarealene som brannstasjonen tok: enten lage mer park ytterst i Siriskjær eller utvide parken innerst i bukten. Argumentet for å bygge ut park innerst i bukten, var at det var skjermet for vind sammenlignet med ytterst på neset. Samtidig er vi opptatt av at når noen kjøper en tomt, skal de ikke sitte på tomten, sa Mauland.

Til det sa Kristen Høyer Mathiassen (H) følgende:

– Tror virkelig representanten at utbygger bare sitter og holder på tomter for gøy, eller tror du de er avhengige av å ha markedet med seg for å bygge ut slike leiligheter?

Kristen Høyer-Mathiassen (H) Høyre Stavanger-budsjettet

– Vi skjønner at utbyggere av og til vil vente på markedet, men det som gir mest mulig profitt, er ikke alltid det beste for innbyggerne, svarte Mauland.

Forslaget ble vedtatt med én stemmes overvekt i kommunestyret. Med det ble kommunedirektørens anbefaling vedtatt.

RA har laget en oversikt over hvor det skal bygges i 2023. Informasjon fra Stavanger kommune viser at byggingen i Lervigparken starter i august. Prosjektet er planlagt ferdig i mai 2024.

Venstre: – For få grønne lunger

Venstre ville å imøtese innbyggernes ønske og Kjartan Alexander Lunde (V) fremmet et alternativt forslag hvor utbyggingsområdet gjøres til friområde og at det etableres park.

– En hel haug av partier har tidligere sagt at de er for mer park i Lervig. Nå er tiden inne for at vi får gjort noe med dette. Det er for stor boligtetthet her og for få grønne lunger, sa Lunde (V).

Dag Mossige (Ap) reagerte på at Venstre ikke presenterte plan for finansiering.

– Venstre står alene i denne saken. Ikke fordi vi andre ikke ønsker mer park, men fordi, som representanten godt vet, er tomten allerede solgt. Representanten har heller ingen finansiering klar.

Da Lunde (V) gikk ned fra talerstolen, la han inn forslag om å finansiere ny park i Lervig gjennom budsjettet for kjøp og salg av arealer hos Stavanger Utvikling KF. Venstres forslag fikk ingen stemmer fra andre partier i kommunestyret.

- Stavanger Utvikling KF har et stort budsjett til dette formålet. Hvis forslaget hadde fått flertall, hadde det vært innenfor å få til slik finansiering, sa Lunde (V) til RA.

I en tidligere versjon av artikkelen kommer det ikke fram at Venstre la inn et forslag til finansiering. RA har i etterkant av publisering blitt kontaktet av Kjartan Alexander Lunde (V).

Nyeste fra Dagsavisen.no: